Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Księga Podatkowa 2014

2014-05-15

Lista zmian już wykonanych w roku 2014 w programie Księga Express PRO. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów.

Księga Podatkowa jest nadal intensywnie rozwijana i aktualizowana. Dostosowujemy program do nieustanie zmieniających się przepisów, wprowadzamy nowe funkcje podnoszące walory użytkowe programu oraz poszerzające zakres zastosowania programu (np. dla firm rozliczających się wg Metody Kasowej).

 • Dodano MOŻLIWOŚĆ zmiany rozmiaru i kroju czcionki systemowej w programie.
 • Definiowanie wyglądu, rodzaj czcionki i jej rozmiar definiuje się w opcji: Widok \ Ustawienia wyglądu. Uwaga, wybrany rozmiar i rodzaj czcionki obowiązuje dla wszystkich programów Sz@rk i jest zapamiętany indywidualnie dla loginu bieżącego użytkownika w systemie. Jeśli domyślna czcionka będzie zmieniona przez użytkownika Admin, to będzie ona obowiązywała dla wszystkich użytkowników podczas wyświetlania listy firm, po uruchomienia programu (po zalogowaniu wczytana będzie czcionka zalogowanego użytkownika).

  Przykład 1. – czcionka standardowa, rozmiar 8

  Przykład 2. – czcionka Tahoma, rozmiar 11

  Przykład 3. – czcionka Tahoma, rozmiar 13


 • Podczas rejestrowania Wydatków w Księdze lub w Rejestrze zakupów VAT, dodano możliwość wprowadzenia nowego typu zapisu w tabelce VAT – „Zakup paliw i akcesoriów samochodowych – 50% VAT”.
  • Przy wprowadzaniu zapisu dla ww. typu program wylicza 50% kwoty podatku VAT od wprowadzonej kwoty netto a kwota VAT będzie wyróżniona innym kolorem tła.
  • Pozostała część VAT zostanie automatycznie ujęta w pozycji „Pozostałe wydatki” jeśli użytkownik nie wprowadzi tam wcześniej żadnej kwoty.
 • Zmodyfikowano wydruki z Rejestru VAT – Zakupy wg kategorii. Dodano kolumnę zawierającą kwoty netto i VAT dla zapisów typu „Zakup paliw i akcesoriów samochodowych podlegających 50% odliczeniu VAT”
 • W skryptach obliczających pozycję 41. i 42. w deklaracji VAT-7(14) i VAT-7K(8) uwzględniono nowy, ww. typ zapisu VAT.
 • Podczas księgowania zapisów w Księdze, można teraz wskazywać wszystkie dostępne rejestry VAT, co pozwala uniknąć podwójnego księgowania w Księdze i Rejestrze VAT faktur dotyczących nabycia i dostawy UE, importu, eksportu, itd.
 • Zmiana podczas importowania faktur z Sz@rk F1/MEx/GM oraz z pliku wymiany CSV. Obecnie podczas dodawania rekordu do księgi, data rejestru VAT jest nadawana na podstawie daty dostawy (sprzedaży) a nie daty wystawienia jak poprzednio.
 • Rozbudowano okno importowania danych z pliku wymiany CSV oraz Szark F1!/MEx/GM. Dodano możliwość przełączania zakresu danych wg daty dostawy (sprzedaży) i wystawienia importowanych faktur, oraz automatycznie ustawianie dat na podstawie zawartości pliku CSV.
 • Zmodyfikowano wydruk ewidencji Księgi. Obecnie do wiersza „Folio” na pierwszej stronie są pobierane sumaryczne kwoty za wcześniejszy okres (dla miesięcy luty – grudzień), co powoduje że podsumowania stron na wydruku zawsze pokazują aktualny stan od początku roku. Poprzedni format wydruku Księgi został zachowany pod nazwą g_PKPiR_2.fr3 i jest używany przy stosowaniu wydruku za styczeń lub przy drukowaniu wszystkich zapisów z ewidencji Księgi – narastająco.

 • Dodano brakujące wydruki historii, kartoteki obrotów i obliczania amortyzacji środków trwałych - pliki: g_HistoriaSrodka_1.fr3, g_KartotekaSrodka_1.fr3 i g_ObliczanieAmortyzacji_1.fr3.
 • Zmieniono układ kolumn w historii zmian środków trwałych (zwiększono czytelność).
 • Usunięto błąd podczas zapisu operacji „Zmiana osoby odpowiedzialnej”.
 • Poprawka wstawiania daty wystawienia dokumentu, podczas tworzenia automatycznego dokumentu VAT z poziomu rejestrowania KP/KW – dla metody kasowej.
 • Zmodyfikowano treść funkcji dla poz. 41 i 42 w skrypcie wyliczającym VAT-7 i VAT-7K w związku z dodaniem możliwości rejestrowania zapisów VAT typu 7. „Zakup paliw i akcesoriów samochodowych – 50% odliczenia VAT”.
 • Dodano możliwość obliczania/drukowania deklaracji VAT-UE (3) oraz przesyłania do systemu e-Deklaracje. Podczas generowania deklaracji VAT-UE, zapisy szczegółowe dot. obrotów kontrahentów zagranicznych (unijnych) są grupowane i zapamiętywane w deklaracji.

  Podczas aktualizacji bazy automatycznie dodawane będą definicje dot. VAT-UE do grupy w której znajduje się deklaracja VAT-7


  Przykład obliczonej deklaracji VAT-UE. W deklaracji umieszczono dodatkowe pozycje dla celów informacyjnych – ilości i sumy kwot w sekcjach C. D. i E.

  Suma kwot z segmentu C (widoczna w pozycji o kodzie 903) powinna się zgadzać z kwotą w pozycji 21. w deklaracji VAT-7 obliczonej za ten sam okres. Analogicznie, suma kwot z sekcji D powinna być zgodna z poz. 23, oraz suma kwot z segmentu E powinna się zgadzać z poz. 12 w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K.


  Przykład wydruku deklaracji VAT-UE (3).


 • Poprawki w funkcji zapamiętywania aktualnych ustawień pasków narzędziowych głównego menu programu.
 • Usunięto nieużywane opcje w grupie „Indywidualne preferencje” w danych użytkownika systemu (przycisk „Opcje”).
 • Dodano obsługę indywidualnych wskaźników finansowych wspólnika podczas generowania formularzy PIT lub VAT. Jeżeli dla danego wspólnika wskaźniki indywidualne nie są zdefiniowane, to odpowiednie wartości będą pobrane z ogólnych wskaźników finansowych.

  Postać funkcji: WskaznikiWspolnika(typ, rok, miesiąc, dzień, nazwa_pola);


 • Dla Metody Kasowej - dodano funkcję automatycznego tworzenia zapisów VAT do dokumentu kasowego/bankowego którym rozliczono dowolny zapis księgi (Wydatek lub Przychód), jeśli podczas tworzenia zapisu Księgi wyłączono generowanie VAT (z powodu braku zapłaty). Funkcja działa analogicznie jak dla zaimportowanych faktur z GM.
 • W Parametrach systemu dodano nowe pole „Domyślna stawka VAT”. Wprowadzona stawka VAT jest używana podczas automatycznego tworzenia dokumentu VAT po rozliczeniu niezapłaconego zapisu Księgi w raportach kasowych/bankowych.
 • Podczas rejestrowania zapisu do Księgi, jeżeli opcja „Wpis do Rejestru VAT” jest wyłączona to pole „Do zapłaty (brutto)” jest dostępne do edycji, tak aby było możliwe ręczne uwzględnienie całej kwoty związanej z Wydatkiem (lub Przychodem) dla rozrachunków z kontrahentem. Uwaga, jeśli ww. opcja jest włączona, pole „Do zapłaty (brutto)” nie podlega edycji, kwota brutto jest obliczana automatycznie na podstawie wpisów do tabelki VAT. Zwiększono czytelności komunikatów programu w przypadku ręcznego podania kwoty „Do zapłaty (brutto)”.
 • Przed skasowaniem dokumentu VAT (w rejestrach VAT) podawane jest ostrzeżenie jeśli kasowany dokument VAT jest powiązany z dokumentem kasowym lub bankowym.
 • Dla Metody Kasowej dodano nowe raporty (wydruki) wykonywane z poziomu Księgi, umożliwiające sprawdzenie, które pozycje z Księgi zostały już rozliczone z podatku VAT automatycznymi wpisami do Rejestrów VAT z poziomu raportów kasowych (lub takiego rozliczenia nadal wymagają). Nowe raporty są dostępne w Księdze, pod przyciskiem „Raporty VAT” (który widoczny jest tylko przy aktywnej Metodzie Kasowej).

  Pozycje księgi, dla których brakuje rozliczenia VAT:


  Te same pozycje po automatycznym utworzeniu zapisów VAT z poziomu raportów kasowych


 • W oknie ewidencji zapisów Księgi dodano kolumnę „Kwota (brutto)” w sekcji „Rozliczenia”.
 • Zmieniono, sposób edycji zapisów w rejestrze VAT „Zakupy – Odwrotne Obciążenie”. Obecnie można wybrać typ nabycia towaru/usług wg deklaracji VAT-7, analogicznie jak dla rejestru zakupów VAT.
 • Zapisy z rejestru VAT „Zakupy – Odwrotne Obciążenie” są teraz uwzględniane podczas obliczania VAT-7(14) i VAT-7K(8) w pozycjach 39, 40, 41 i 42 zgodnie z typem nabycia; typ 1 i 2 w poz. 41 i 42, oraz typ 3 i 4 w poz. 39 i 40. Zaktualizowano szablony obliczeń CSV (rap_VAT7_14.csv i rap_VAT7K_8.csv).
 • Ewidencję VAT „Zakupy – Odwrotne obciążenie” można obecnie wydrukować w wariancie „Wg kategorii”.
 • Aktualizacja wydruków wg kategorii z rejestru „Zakupy VAT” - w części informacyjnej dot. deklaracji VAT-7 i 7K uwzględniono ew. zapisy wprowadzone do rejestru VAT „Zakupy – Odwrotne Obciążenie”.
 • W parametrach systemu KE i danych firmy dodano możliwość zdefiniowania typu ewidencji „Metoda Kasowa”.
 • Zmiany w funkcji „Import faktur z modułu sprzedaży Sz@rk” dla metody kasowej. W przypadku gdy faktura nie została zapłacona zapis do rejestru VAT nie będzie tworzony. Jeżeli faktura jest zapłacona częściowo – zapisy VAT do rejestru będą dodawane po przeliczeniu kwoty netto i podatku z uwzględnieniem współczynnika obliczonego w odniesieniu do aktualnie zapłaconej kwoty. Dodano nowe kolumny; wskaźnik czy zapisy VAT będą generowane podczas importu do Księgi, oraz wskaźnik procentowy „Zapłacono”. Poniżej przykład importu dla faktury zapłaconej, niezapłaconej i zapłaconej częściowo.

  W przypadku importu faktury niezapłaconej zapisy VAT nie zostaną utworzone (kolumna „Import VAT” – drugi rekord), w przypadku częściowej zapłaty (trzeci rekord), zapisy VAT będą dodane do rejestru, ale po przeliczeniu wartości netto i VAT proporcjonalnie do kwoty zapłaconej.

 • Zmiany w funkcji „Raporty kasowe”. Jeśli aktywny jest tryb pracy „Metoda kasowa” pojawiają się nowe kolumny, przyciski i funkcjonalności

  Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu kasowego/bankowego do rozliczenia wskazana zostanie zaimportowana wcześniej faktura bez utworzonych zapisów VAT (niezapłacona faktura podczas importu do Księgi), to bezpośrednio po zapisie dokumentu KP/KW utworzony zostanie brakujący dokument VAT w rejestrze. Uwaga, w przypadku częściowej zapłaty tworzone zapisy VAT (kwoty netto, podatek) będą przeliczone zgodnie z proporcją wpłaty. Dokumenty kasowe/bankowe do których utworzono dokument VAT, są oznaczone ikonką rejestru, dostępny jest wówczas bezpośredni podgląd/edycja utworzonych zapisów VAT (przycisk „Vat”). Poniżej przykład:


 • Uwaga; dla Metody Kasowej podczas importowania częściowo zapłaconych faktur lub podczas tworzenia automatycznych zapisów VAT w raporcie kasowym dla częściowych wpłat/wypłat - przeliczenia zapisów VAT zgodnie ze współczynnikiem zapłaty mogą generować groszowe różnice VAT wynikające z zaokrągleń kwot!
 • Dla Metody kasowej - jeżeli utworzone do dokumentu KP/KW zapisy VAT zostaną skasowane w rejestrze VAT, to można je ponownie (automatycznie) utworzyć korzystając w przycisku „Utwórz brakujące zapisy VAT” w raporcie kasowym.
 • Drobne korekty w Księdze (blokada wyłączania VAT dla zapisów zaimportowanych z GM)
 • Zmiana podczas drukowania i generowania e-deklaracji typu „dla pracowników”, obecnie system uwzględnia ustawienie „Jednostka” w aktualnych danych pracownika. Jeśli jednostka jest wprowadzona, to do wydruku i podczas generowania e-deklaracji pobierane są dane (NIP, REGON, Nazwa jednostki/firmy) z odpowiedniej jednostki a nie z danych bieżącej firmy. Zmiana dotyczy PIT-11(20), PIT-40(19), PIT-R(16) i PIT-8C(6). Zmiana nie wymaga aktualizacji plików CSV i FR3 dot. powyższych PIT.
 • Skorygowano problem pozostawiania starego roku podczas duplikowania rekordu z poprzedniego roku w Księdze (funkcją +).
 • Usunięto problem błędu AV podczas ustawiania zakresu dat w funkcji Przelewy, Zadania i zdarzenia CRM.
 • W zadaniach CRM umożliwiono wybranie dłuższego zakresu wczytywanych zadań dla ew. przypomnień (do 5 lat).
 • W oknie „Raporty wykonane” dodano nowe kolumny „VAT do zapłaty”, „VAT do zwrotu” i „VAT do przeniesienia” wyświetlane podczas przeglądania zapisanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K
 • W oknie „Raporty wykonane”, dla deklaracji PIT typu „dla pracowników” ładowane są aktualne dane bieżącego pracownika (do źródła danych frxDanePracownikow) przed załadowaniem projektu wydruku.
 • Bieżący rekord nie zmienia się po zmianie danych w zapisanym formularzu PIT lub VAT w oknie „Raporty Wykonane”
 • Podpięto menu kontekstowe (prawy przycisk myszy) do okna „Raporty wykonane”.
 • Usunięto problem generowania pliku PIT11(19) XML, który uniemożliwiał wysłanie e-deklaracji w której zarejestrowano dane w sekcji „E.8. Prawa autorskie…”
 • Podczas usuwania zaimportowanego z GM zapisu Księgi, skojarzony z nim rozrachunek jest usuwany, jeśli podczas importu został utworzony w KE, a nie podpięty do już istniejącego w GM. Zmiana pozwala na usunięcie problemu podwójnych rozrachunków w momencie przejściowym po aktualizacji ze starszej wersji programu Sz@rk KE.
 • W funkcji „Definiowanie deklaracji” usunięto nieużywany sposób obliczeń „Miesięczny” i „Narastająco”. W przypadku gdy edytowane będą dane definicji raportu który miał (wcześniej) ustawiony nieużywany typ sposobu obliczeń, to podczas edycji zostanie on automatycznie zmieniony na „Standardowo”.
 • W oknie „Raporty wykonane” dla deklaracji zdefiniowanych jako „dla pracowników” pokazywane jest nazwisko bez względu na typ deklaracji (nie pokazywało nazwisk dla PIT-R). Ponadto dodano wyświetlanie nazwy jednostki dla deklaracji oznaczonych jako „dla Jednostek” oraz nowe kolumny informujące o celu złożenia deklaracji (Z – złożenie, K – Korekta) i kodzie jednostki pracownika (dla deklaracji typu „dla pracowników”).
 • Poprawiono generowanie pliku XML dla Płatnika 9.
  • Deklaracja RZA - składka ub. zdrowotnego dla umów/zleceń jest teraz wysyłana jako finansowana przez ubezpieczonego.
  • Deklaracja RCA dla umów zleceń – jeśli składka ub. chorobowego jest zerowa, to podstawa ub. chorobowego również będzie zerowa.
 • Do wydruku „Rejestr VAT – zakupy” (wg kategorii) dodano w podsumowaniu kwoty obliczane podczas generowania deklaracji VAT-7(14) i VAT-7K(8) w poz. 40 „Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych” oraz poz. 42 „Nabycie towarów i usług pozostałych”.
 • Korekta umożliwiająca zarejestrowanie i wysłanie e-maila do wspólnika - w oknie edycji „Wspólnicy”.
 • Usunięto problem uniemożliwiający utworzenie e-deklaracji VAT-7 i VAT-7K dla danych z roku 2014.
 • Uzupełniono formuły obliczeniowe dla deklaracji VAT-7K (uwzględniono rejestry OO (odwrotne obciążenie)”.
 • Dodano nową opcję „Wyłącz kontrolę wykonania korekt VAT/kosztów przy obliczaniu deklaracji PIT-5, PIT-5L oraz VAT-7” do parametrów systemu KE. Po jej włączeniu nie będą pokazywane komunikaty ostrzegające o niewykonaniu korekt VAT lub kosztów wynikające z nierozliczonych rozrachunków
 • Podczas generowania PIT-5 i PIT-5L zapisy zarejestrowane w „Rejestrze korekt kosztów” nie są automatycznie uwzględniane. Konieczne jest ręczne (jawne) wprowadzenie odpowiedniego dokumentu do Księgi na podstawie wydruku z Rejestru korekt kosztów.
 • Zmodyfikowano wydruk Rejestru korek kosztów – wydzielono osobne kwoty dla korekt „InMinus” oraz „InPlus” w podsumowaniu.
 • W ewidencji środków trwałych domyślnym widokiem jest „W użytkowaniu” (wcześniej „Wszystkie”).
 • W ewidencji wyposażenia domyślnym widokiem jest „Czynne” (wcześniej „Wszystkie”).
 • Nowa wersja bazy ogólnej (12)
  • Uzupełnienie kwot dla ubezpieczenia zdrowotnego w słowniku wskaźników finansowych na rok 2014.
  • Dodano nowe kody do słowników ZUS dla świadczeń i nieobecności (urlopy rodzicielskie, ojcowskie i dod. macierzyńskie). Aktualizacji uległa treść dla świadczeń o kodach 311 i 315.
  • poprawka błędnej kwoty w kol. „Koszty podwyższone”
 • Podczas księgowania listy płac do Księgi dodano możliwość wyboru sposobu zapisu kwot wynagrodzenia i kosztów (ZUS) do Księgi. W szczególności można wybrać księgowanie wynagrodzenia do bieżącego miesiąca a kosztów ZUS do następnego miesiąca.
 • Dodano obsługę nowych wersji formularzy PIT (w tym możliwość wysyłania do systemu e-Deklaracje).
  • PIT-11(20) z ew. załącznikiem PIT-R(16) i ORD-ZU
  • PIT-40(19) z ew. załącznikiem PIT-R(16) i ORD-ZU
  • PIT-4R(4) z ew. załącznikiem ORD-ZU
 • Zmieniono wygląd prawego okna w funkcji do generowania plików dla Płatnika 9. Dodano kolumny z informacją o unikalnym numerze dokumentu i bloku w tworzonym pliku XML. Informacje te mają służyć do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, pracownika oraz danych (np. zwolnienia) w przypadku gdy system płatnika odrzuci przesyłane dane.
 • Poprawki związane z wysyłaniem danych do płatnika 9 (dot. RCA)
 • Dodano obsługę plików XML da nowej wersji programu Płatnika (9.01.001)
 • Poprawka wyliczanego okresu (roku) podczas rejestrowania zwolnień na przełomie roku (w tabelce „Tabela wypłat”)
 • Dodano obsługę nowych wersji formularzy PIT (tylko wersje papierowe).
  • PIT-11(20)
  • PIT-40(19)
 • W „Harmonogramie czasu pracy” pracowników dostępne są nowe rodzaje godzin; Wyjścia Prywatne, Praca za Wyjścia prywatne, Wyjścia za Nadgodziny (patrz powyżej)
 • Dodano rejestr zakupów „Odwrotne Obciążenie” oraz związane tym zmiany w VAT-7.