Księga Express STD - Kalendarze, zadania, przypomnienia

Wpis #182 z dnia: 13-03-2015

W programie księgowym, niezwykle przydatną funkcją będzie ewidencja zadań do wykonania oraz opcja automatycznych przypomnień wraz z obsługą kalendarza. Walory użytkowe tej funkcji wzrosną dodatkowo przez powiązanie zadań z kontrahentami.

Zdjęcia zaprezentowane w tym dokumencie wykonano przy zastosowaniu jednej z kilkudziesięciu dostępnych skórek zmieniających wygląd programu: Money Twins.

Obsługę kalendarza znajdziemy w Menu/Narzędzia/Kalendarz.


Widok dzienny kalendarza z zarejestrowanymi dwoma zadaniamiPrzeglądanie zadań z kilku wybranych dniWidok miesięcznyOkno dialogowe nowego Zadania. Rodzaj zadania wybieramy z listy, którą można zdefiniować w opcji Słowniki systemowe.W drugiej zakładce okna można skojarzyć zadanie z wybranym kontrahentem.Opcja Menu/Kontrahenci/Zadania zawiera wszystkie wydarzenia zarejestrowane w kalendarzu lub bezpośrednio w tym oknie. Umożliwia łatwe przeglądanie wyszukiwanie i filtrowanie zadań.Zadanie można również zarejestrować z okna Lista kontrahentów. Tak wprowadzone zadanie od razu będzie przyporządkowane do bieżącego kontrahenta. Lista zadań zawiera pozycje tylko dla wybranego kontrahenta.Aktualne zadania do wykonania dostępne są również w głównym ekranie programu.W danych wydarzenia można zaznaczyć opcję przypomnienia z określonym czasem wyprzedzenia.Zadania z przypomnieniami mają dodatkową ikonę w kalendarzu. Przypomnienia można zmieniać również bezpośrednio z paska narzędziowego. Po wybraniu opcji [Przypomnienia] na górnym pasku głównego okna, program sprawdza aktualne przypomnienia.Okno przypomnień otwiera się po wykonaniu funkcji opisanej powyżej oraz automatycznie w cyklach co 5 minut, jeżeli program znajdzie zadania z przypomnieniami.