Sz@rk Aktualizacja 21.07.26

Wpis #281 z dnia: 20-08-2021

GM, MEx, F1!, KP, FK

 • Dokonano zmian podczas generowania pliku JPK V7M w związku ze zmianą przepisów dot. raportowania JPK V7M od 01.07.2021. Obecnie, podczas generowania pliku w okresie po 1 lipca 2021, program zastosuje następujące reguły przed wytworzeniem wynikowego pliku JPK V7M:
  • Przypisany do faktury znacznik „MPP” oraz „SW” zostanie zignorowany

  • Przypisane znaczniki GTU zostaną zignorowane dla dokumentów VAT typu „RO” i „WE”

  • Przypisane znaczniki procedur (SW, TP, itd.) zostaną zignorowane dla dokumentów typu „RO”
  Uwaga, zmiana dotyczy tylko generowania pliku JPK V7M. Znaczniki GTU, MPP, SW, itd. nadal pozostają dostępne do wprowadzania we fakturach i dokumentach VAT, a już wprowadzone dane nie będą zmodyfikowane.

GM, MEx, F1!

 • Usunięto błąd pojawiający się przy wykonywaniu zwrotu paragonu w niektórych sytuacjach.

 • Wprowadzono poprawki w opisach dokonanej zapłaty w wydrukach faktury zaliczkowej.

 • Dodano nowe uprawnienie dla grupy uprawnień GM o nazwie „Zmiana danych nagłówkowych Paragonu (w trybie pracy z drukarką fiskalną)” umieszczone w sekcji „Inne funkcje ograniczające/uprawniające”. Zgodnie z opisem nadanie tego uprawnienia pozwala wybranym użytkownikom na zmianę danych paragonu fiskalnego (np. daty) w sytuacjach awaryjnych.

 • Zmiana w funkcji „Dekrety do FK”. Obecnie funkcja do grupowania kont 7xx (przycisk „Zgrupuj 7xx”) będzie działał także dla kont Wn (wcześniej było ograniczenie tylko do kont Ma)

KP, KE

 • Dodano nowe typy składników płacowych, są to:
  • 153 Brutto Praktyki absolwenckie lub Staże uczniowskie

  • 154 Podatek Praktyki absolwenckie lub Staże uczniowskie
  Nowe typy składników są używane do wyliczenia nowej wersji deklaracji PIT-11(27).

  Uwaga, jeżeli w danej firmie są zatrudniane osoby na praktyki lub staże, konieczne będzie samodzielne wprowadzenie nowych składników płacowych z ww. typami, oraz dodanie ich do używanych szablonów list płac, ewentualnie sporządzenie nowych szablonów list dla osób zatrudnionych na praktyki absolwenckie lub staże uczniowskie.

 • Dodano obsługę nowej wersji deklaracji PIT-11(27), deklarację można wysyłać na bramkę MF. Nowa wersja deklaracji posiada wyodrębnione pozycje dla praktyk absolwenckich oraz staży uczniowskich oraz jest przeznaczona do raportowania przychodów pracowników od roku 2021.

 • Zmiany w obsłudze składników tymczasowych i stałych w listach roboczych. Znacznik zmiany ręcznej w polu “Zm” będzie włączony wyłącznie w przypadku faktycznej, ręcznej modyfikacji wartości składnika stałego lub tymczasowego wprowadzonego do listy płac.
  Uwaga, jeśli wartość składnika (stałego lub tymczasowego) w roboczej liście płac nie będzie zmodyfikowana (tzn. flaga „Zm” będzie wygaszona) to wprowadzane zmiany w wartościach składników stałych lub tymczasowych pracownika (np. kwoty premii) wykonana z poziomu funkcji na górnym pasku narzędziowym okna zostaną automatycznie przeniesione do składników listy płac po użyciu “Oblicz”.

 • Zmiana w procedurze kasowania zaksięgowanej listy płac. Obecnie po skasowaniu listy przywrócone zostaną salda składników stałych związane z spłatą kredytów, (np. składnik 870 Kredyt KZP) analogicznie jak to działa od jakiegoś czasu dla funkcji „Wycofanie zaksięgowania”. Podczas kasowania przywracane będą także; poprzedni procent dodatku stażowego oraz data następnej zmiany dodatku, jeśli podczas zaksięgowania (teraz kasowanej) listy płac te dane zostały zmienione.

 • Poprawka w funkcji drukowania Harmonogramów pracy pracownika, oraz w funkcji zbiorczego zestawienia godzin pracy. Obecnie, do wynikowego czasu pracy będą zaliczane także godziny nadliczbowe płatne (50%, 100% i świąteczne). Ponadto dodano nowy parametr do funkcji „Ustawienia”, którym można wpłynąć na sposób ujmowania godzin nadliczbowych płatnych w wydruku kwartalnym harmonogramu czasu pracy.

 • Wprowadzono zmiany w Harmonogramie czasu pracy pracownika umożliwiające ewidencję czasu pracy w Równoważnym Systemie czasu Pracy (RSP).

  Tryb RSP można włączyć dla danego pracownika w oknie edycji danych w zakładce „2. Zatrudnienie” w kontrolce „System czasu pracy”. Po włączeniu tego trybu pracy widoczne będą zmiany w oknie „Harmonogram czasu pracy” – ujawniona będzie dodatkowa kolumna „RSP” oraz pasek z dodatkowymi kontrolkami do wypełniania wymaganych harmonogramowych dni roboczych.

  Szczegółowy opis obsługi trybu RSP dostępny jest pod przyciskiem „Info”. Zaznaczanie typu dni dla harmonogramu RSP wykonuje się analogicznie jak dla „Typ dnia” (dla zaznaczonych dni przyciskiem „Wypełnij”).

  W kolumnie „Typ dnia” dodano także nowe pozycje umożliwiające obsługę równoważnego systemu czasu pracy:
  • WŚ - Wolne za Święto

  • WN - Wolne za Niedzielę

  • W5 - Wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy

  • WH - Wolny dzień Harmonogramowy


  Poniżej przykład wydruków Harmonogrsamu czasu pracy i listy obecności z zaznaczonymi dniami roboczymi w sobotę i niedzielę – zgodnie z harmongramem RSP na rys. powyżej.


 • W związku ze zmianami dot. równoważnego czasu pracy wprowadzono drobne zmiany do kwartalnego wydruku harmonogramu czasu pracy oraz do wydruku listy obecności wg harmonogramu pracowników.

KP

 • Do listy statusów uczestnictwa PPK dodano pozycję „Nie dotyczy (uczniowie, studenci, itp.)”.
  Nowy status PPK pozwala usprawnia obsługę obliczania PPK w firmie (nie trzeba wprowadzać daty wniosku dla osób który to nie dotyczy) .

FK

 • Poprawka w funkcji „Stan Planu budżetu na dzień”. Uzupełniono obliczanie wartości w kolumnie „Rozliczenie B.” oraz udostępniono tę kolumnę dla projektów wydruków.

ST

 • W oknie edycji środka trwałego w zakładce „2. Składniki” dodano przycisk „Importuj” uruchamiający kreator importu składników środka trwałego z pliku CSV. Kreator pozwala na utworzenie wzorcowego pliku CSV, który można potem edytować w programie Excel. Możliwość zaimportowania składników z pliku wymiany została także dodana w oknie edycji dokumentów otwarcia (OT), przyjęcia (PT) oraz podziału środka (PSS) w buforze dokumentów.

 • Poprawka usuwająca zaokrąglanie stawki amortyzacji do pierwszego miejsca po przecinku w oknach edycji danych. Obecnie możliwe jest podawanie stawki amortyzacji z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.