Sz@rk Aktualizacja 22.01.29

Wpis #287 z dnia: 21-04-2022

KP, KE

 • Zmiany w funkcji obliczania rachunków do umów cywilno-prawnych (umowy - zlecenia) w związku z wprowadzonymi zmianami w roku 2022:
  • Uwzględniono zasadę obliczania podatku zgodnie z zasadami do 31.12.2021 dla rachunków z przychodem do 12800 zł.

  • Uwzględniono zasadę obniżenia składki zdrowotnej do wysokości podatku przy niskich kwotach brutto dla standardowego trybu obliczania (wszystkie kwoty) – wg zasad obowiązujących od 1.01.2022.

  • Ponadto dodano nowy sposób obliczania rachunku (Wstępny 2, …) który pomija obliczanie kwot: „Zdrowotne”, „Netto do wypłaty” i „Podatek”. Niewypełnione kwoty będą obliczone zgodnie z formułami ze składników listy płac ujętych w szablonie płacowym.
   Nowy tryb obliczania jest użyteczny przy korzystaniu z szablonów płacowych z ujętymi składkami PPK, które mogą wpłynąć na wysokość składki zdrowotnej (przy małych kwotach brutto).

  • Dodano nowe pole „Zwolnienia z podatku” w których można wskazać inną przyczynę zwolnienia z podatku (oprócz „1. ulga dla młodych do 26 roku życia) przewidzianą od roku 2022.
 • Wprowadzono poprawki do niektórych składników płacowych w związku z nowymi zasadami obliczania list płac (w tym dot. powyższych poprawek w umowach-zleceniach), w tym uwzględnianie limitu 12800 zł. dla obliczenia (korzystniejszego) podatku wg zasad z roku 2021.
  Uwaga, konieczne będzie uruchomienie funkcji aktualizacji składników płacowych z nowych plików wzorcowych DAT, ponieważ wprowadzono nowe składniki płacowe z kwotą podatku wyliczonego wg zasad z roku 2021 (nowy składnik 613 i 772). Dla tych składników przygotowano nowy typ 156 „Podatek naliczony wg zasad z 2021”. Ponieważ wg zapowiedzi MF kwoty te trzeba będzie wykazywać w PIT-11 za rok 2022.

 • Poprawka w funkcji generowania pliku KEDU XML dla programu płatnika. Usunięto problem pomijania zapisów przeniesionych z ub. roku poprzez miesiąc rozliczeniowy 13.

 • Poprawka w szablonie obliczeniowym PIT-11(27) w pliku rap_PIT11_27.csv w części obliczającej dane dla załącznika PIT-R(20), poprawiono błędne odwołanie do pozycji w PIT-11.

 • Zmiany w funkcji „Harmonogram czasu pracy” pracowników. Z wydruku kwartalnego usunięto dodawanie godzin nadliczbowych płatnych z kolumny „GN” ponieważ te rubryki służą do rozliczenia godzin nadliczbowych do odebrania oraz wyjść prywatnych. Ponadto uzupełniono opisy tych rubryk dla zwiększenia czytelności. W wydruku rocznym dodano kolumnę z dniami „WH” (wolny dzień harmonogramowy).
  Dla typu dnia „Wolny dzień Harmonogramowy” dodano możliwość wyliczania czasu pracy w sposób analogiczny jak dla typu „Wolne za Dyżur”, tzn. dla tych dni jest możliwe wykazanie czasu pracy na wydrukach jeśli będą podane godziny pracy dla tych typów. Zmiana pozwala na rozliczanie czasu pracy za dyżury lub rozliczenie dodatkowej pracy wykonanej w innym dniu.

 • Zmiany w funkcji „Wykaz godzin pracy z kalendarzy pracowników” - dodano podmenu „Ustawienia” w nim opcję „Nie dodawaj godzin nadliczbowych płatnych do łącznego czasu pracy”, która ma wpływ na obliczany czas pracy zgodnie z opisem opcji. Wstępne ustawienie (aktywne/nieaktywne) jest przyjmowane na podstawie zapamiętanego ustawienia o tej samej nazwie o tej samej nazwie w oknie „Harmonogram czasu pracy”.

 • W oknie edycji Wskaźników finansowych poprawiono niektóre opisy ponieważ niektórzy użytkownicy błędnie to interpretowali i niepotrzebnie modyfikowali (np. „Ulga podatkowa”). W zakładce wskaźników miesięcznych można już załadować dane za rok 2022 bez wypełnionej wartości „Podstawa zdrowotnego” oraz „Składka zdrowotna” ponieważ te dane nie są już potrzebne przy obliczaniu PIT-5 od roku 2022.

FK, KE

 • Dodano brakujący projekt wydruku przelewu MPP. Uwaga, dane dot. faktury VAT (kwota VAT, NIP, nr faktury) są umieszczane w treści przelewu w formacie zgodnym ze standardem MultiCache i Santander stosowanym w plikach wymiany danych.

FK

 • W podmenu „Pliki” dodano nową funkcję „Import z plików JPK V7M do Rejestrów VAT”. Zgodnie z nazwą funkcja umożliwia wczytanie faktur VAT sprzedażowych i/lub zakupowych z plików XML – JPK V7M (1) lub JPK V7M (2) do Rejestrów VAT.
  Podczas importowania wczytywane są tabelki VAT wraz ze wszystkimi znacznikami GTU oraz procedur JPK, wraz z automatycznym dodawaniem nowych kontrahentów.

 • Uzupełniono zakres pól do analizy nieprawidłowych znaków podczas generowania pliku JPK KR (Księgi Rachunkowe)

 • W wersji budżetowej, odblokowano możliwość wstawiania i edytowania kodu operacji budżetowej podczas edycji istniejącego zapisu budżetowego w paczce roboczej.

KE

 • W Parametrach Systemu dodano parametr „Kwota stałej składki m-cznej ubezp. Społecznych” w sekcji „Parametry dla Ewidencji Ryczałtu”. Jeżeli w tym polu będzie wprowadzona wartość, będzie ona wprost (bez obliczania) przenoszona do funkcji „Wyliczenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych”.

 • Poprawki w działaniu funkcji „Wyliczenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych” związane ze zmianami od 1.01.2022. Ponadto dodano przycisk „Informacje” – pokazujący okno z wyjaśnieniami dot. obliczeń.

 • Zmiana w funkcji importu danych z plików JPK V7M lub V7K do Księgi lub Rejestrów VAT, dodano obsługę nowego wariantu (2) obowiązującego od 1.01.2022.

 • W deklaracji PIT-5 wprowadzono zmianę uwzględniającą wyłączenie ulgi podatkowej oraz ulgi dla klasy średniej w danych wspólnika podczas wyliczania podatku.

GM, MEx, F1!, KE

 • W Parametrach systemu dodano pole umożliwiające podanie stawki procentowej dla wydruku należności przeterminowanych wg kontrahentów (Wydruk rozrachunków – zakładka „1. Pojedyncze”). Wprowadzona wartość wylicza kwotę odsetek na dzień przygotowania wydruku.