Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK

2011-04-06

Zależności i kontrola danych budżetowych w systemie Sz@rk FK

Dokument dostępny pod adresem: http://tgsoft.pl/pdf/fk_zaleznosci_budzetu.pdf

1. Wstęp

Począwszy od wersji Sz@rk FK 2011 (11.03.30) wprowadzono do programu finansowo-księgowego nowe możliwości dotyczące kontrolowania poprawności wprowadzanych danych budżetowych na etapie ich rejestrowania. W niniejszym dokumencie opisano zasady działania tych powiązań, oraz sposoby ich definiowania i konfiguracji.

Nowe funkcje kontroli danych są dedykowane dla przedsiębiorstw które korzystają z modułu budżetowego programu Sz@rk FK. Funkcje te pozwalają na samodzielne zdefiniowanie odpowiednich powiązań przez użytkowników. Dzięki wykorzystaniu powiązań, podczas rejestrowania dokumentów w paczkach, dane w listach rozwijanych będą wstępnie ograniczone wg zasad które określi użytkownik.

Podstawową zaletą korzystania z powiązań jest ułatwienie rejestrowania i zwiększenie przejrzystości podczas rejestrowania danych w paczkach, oraz znaczne ograniczenie możliwości powstawania błędnych księgowań.

2. Nowe opcje w parametrach systemu

Do sterowania nowymi funkcjami w zakresie powiązań służą nowe opcje w parametrach systemu, które zostaną w tym punkcie omówione. Nowe opcje zostały zgrupowane w sekcji „Dodatkowa kontrola powiązanych danych budżetowych podczas rejestrowania dokumentów”.

Poniżej fragment okna „Parametry systemu” z nowymi opcjami.

Rysunek 1. Parametry systemu FK - opcje dot. powiązań danych budżetowych

Poniżej zamieszczono opis działania tych opcji w systemie Sz@rk FK:

 • Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym
  • wg paragrafu klasyfikacji
   To ustawienie wymusza kontrolowanie wcześniej zdefiniowanych powiązań pomiędzy kontami księgowymi a wskazanymi paragrafami z klasyfikacji budżetowej. Pełny opis tego powiązania znajduje się w punkcie 3. niniejszego opisu.
  • wg pełnego konta klasyfikacji
   To ustawienie wymusza kontrolowanie wcześniej zdefiniowanych powiązań pomiędzy kontami księgowymi a wskazanymi pełnymi kontami klasyfikacji budżetowej.Pełny opis tego powiązania znajduje się w punkcie 3. niniejszego opisu.
  • wyłączone
   To ustawienie powoduje że powiązania nie są aktywne. Podczas wskazywania kont klasyfikacji budżetowych (w trakcie rejestrowania zapisu paczki) pokazywane są wszystkie rekordy z listy kont klasyfikacji budżetowej (nawet jeśli powiązania zostały zarejestrowane).
 • Ogranicz listę zadań budżetowych do powiązanych z danym kontem klasyfikacji budżetowej Jeśli opcja jest aktywna, włącza kontrolę powiązań pomiędzy danym kontem klasyfikacji budżetowej a konkretnymi zadaniami budżetowymi. Działanie tego powiązania jest opisane w punkcje 4.
 • Sprawdzaj zgodność konta klasyfikacji z kodem operacji budżetowej. Jeśli opcja jest włączona, system podczas rejestrowania dokumentów uniemożliwi podanie kodu operacji budżetowej niezgodnego z wprowadzonym paragrafem konta klasyfikacji budżetowej. Działanie tego powiązania jest opisane w punkcje 5.
 • Wyłączenie księgowania budżetu z wydatkami strukturalnymi. Jeśli ta opcja jest włączona, podczas rejestrowania dokumentów w oknie edycji danych budżetowych pole „Wydatki strukturalne” będzie ukryte. Opis działania opcji w punkcje 6.
 • Wyłączenie księgowania budżetu z funduszami. Jeśli ta opcja jest włączona, podczas rejestrowania dokumentów w oknie edycji danych budżetowych pole „Fundusze” będzie ukryte. Opis działania opcji w punkcje 6.

3. Powiązania kont księgowych z kontami lub paragrafami klasyfikacji budżetowej

Powiązanie kont księgowych z paragrafami lub pełnymi kontami klasyfikacji budżetowej definiuje się w planie kont. Do tego celu wprowadzono przycisk o nazwie „Powiązania” który pozwala na wywołanie okna do definiowania (wstawiania) odpowiednich paragrafów lub pełnych kont klasyfikacji, skojarzonych z bieżącym kontem księgowym.

W oknie „Plan kont” dodano także dodatkową kolumnę, sygnalizującą, że dane konto księgowe ma zdefiniowane przynajmniej jedno powiązanie z paragrafem lub pełnym kontem klasyfikacji budżetowej. Prezentują to poniższe rysunki.

a)powiązanie kont z paragrafami klasyfikacji budżetowej

Powiązanie kont księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowymi jest aktywne jeśli w parametrach systemu, w opcji „Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym” podano wartość „wg paragrafu klasyfikacji”.

Rysunek 2. Widok planu kont księgowych z uruchomionym oknem definiowania powiązań

Na powyższym rysunku zaznaczono nową ikonę do definiowania powiązań otoczoną czerwonym kółkiem. Po kliknięciu w ten przycisk, pojawi się okno do definiowania powiązań wg typu ustawionego parametrach systemu. W przykładzie widoczne są dwa powiązane paragrafy budżetowe: 4280 i 4300 z kontem księgowym 410 „Inne świadczenia finansowane z budżetu”.

Ustalanie powiązanych (skojarzonych) z danym kontem księgowym paragrafów będzie możliwe po aktywowaniu edycji listy przyciskiem [Edycja]. Po odblokowaniu edycji, zawartość skojarzonych z danych kontem księgowym listy paragrafów (widocznych w prawej części okna) można ustalać przez użycie strzałek (podkreślonych na żółto). Innym sposobem uzupełniania listy powiązań jest podwójne kliknięcie na danej pozycji z listy dostępnych paragrafów (lewa część okna). Podwójne kliknięcie na już przypisanym paragrafie (prawa część okna) usunie dany paragraf z listy skojarzonych do danego konta.

W przypadku definiowania powiązań dla paragrafów, system wyszukuje automatycznie przykładowy opis paragrafu na podstawie pierwszego znalezionego wpisu w planie kont budżetowych zawierającego dany paragraf (w systemie nie ma osobnej ewidencji paragrafów z własnymi nazwami).

Po ustaleniu poprawnej zawartości listy powiązań, należy zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz].

Procedurę powiązań należy powtórzyć dla wszystkich kont księgowych dla których księguje się wydatki (lub dochody) budżetowe w paczce. Wprowadzone powiązania dla kont księgowych, umożliwią automatyczne filtrowanie kont klasyfikacji budżetowych w oknie edycji zapisu księgowego w paczce.

Prezentuje to poniższy rysunek.

Rysunek 3. Filtrowanie paragrafów podczas rejestrowania dokumentu

Powyższy rysunek przedstawia ograniczoną listę paragrafów po wywołaniu listy planu budżetu (wydatków) oznaczonym przyciskiem w polu „Konto klasyfikacji”. Lista jest ograniczona, ponieważ wcześniej zdefiniowano w planie kont powiązanie dla paragrafów 4280 i 4300 (patrz rysunek 2.) dla konta księgowego 410.

System wyszukuje powiązane konta klasyfikacji wg ich paragrafów dla podanego konta księgowego w oknie edycji dokumentu (na rysunku konto 410 podano w polu „Konto Wn” – żółte podkreślenie).

Jeśli podczas wprowadzania skojarzonego z dokumentem księgowym zapisu budżetowego użytkownik poda typ „2. Wydatek”, „4. Koszt” lub „6. Wydatek/Koszt” to skojarzone paragrafy (konta klasyfikacji) będą pobierane wg podanego konta Wn dokumentu. Jeśli podany zostanie typ zapisu „1. Dochód”, „3. Wpływ” lub „5. Dochód/Wpływ” to skojarzone konta klasyfikacji będą szukane dla konta Ma wskazanego w zapisie dokumentu.

a)powiązanie kont księgowych z pełnymi kontami klasyfikacji budżetowej

Powiązanie kont księgowych z pełnymi kontami klasyfikacji budżetowych jest aktywne, jeśli w parametrach systemu, w opcji „Ogranicz listę klasyfikacji budżetowych do powiązanych z danym kontem księgowym” podano wartość „wg pełnego konta klasyfikacji”.

Powiązanie tego typu jest bardzo podobne do opisanego powyżej powiązania do paragrafów budżetowych. Zasadnicza różnica polega na tym, że powiązanie dotyczy pełnych kont klasyfikacji budżetowej a nie tylko jego trzeciego segmentu – paragrafu. Definiowanie i wykorzystywanie powiązań tego typu jest analogiczne jak dla opisanego w podpunkcie a).

Poniżej rysunek obrazujący powiązanie konta 410 z pełnymi kontami klasyfikacji budżetowej.

Rysunek 4. Definiowanie powiązań kont księgowych z pełnymi kontami klasyfikacji budżetowej

Poniżej rysunek przedstawiający filtrowanie pełnych kont klasyfikacji dla konta 410 podczas rejestrowania dokumentu w paczce.

Rysunek 5. Przykład filtrowania powiązanych kont klasyfikacji budżetowej dla konta 410

4. Powiązania zadań budżetowych z kontami klasyfikacji budżetowej

Powiązanie zadań budżetowych z kontami klasyfikacji budżetowej definiuje się w planie kont budżetowych „Wydatki” lub „Dochody”. W tym celu wprowadzono przycisk o nazwie „Powiązania” (ta sama ikonka jak w planie kont księgowych), który pozwala na wywołanie okna do kojarzenia zadań budżetowych z bieżącym kontem klasyfikacji budżetowej.

Podobnie jak w planie kont, również w tym oknie dodano kolumnę sygnalizującą że dane konto klasyfikacji ma zdefiniowane przynajmniej jedno powiązanie z zadaniem budżetowym.

Prezentują to poniższe rysunki.

Rysunek 6. Definiowanie powiązanych zadań budżetowych z danych kontem klasyfikacji budżetowej.

Na powyższym rysunku zaznaczono nowy przycisk [Powiązania] służący do definiowania powiązań otoczony czerwonym kółkiem. Po uruchomieniu tej funkcji, pojawi się okno do definiowania powiązań z zadaniami budżetowymi. W przykładzie widoczne są trzy powiązane zadania budżetowe (nr 18142, 18621 i 18622) dla wybranego konta klasyfikacji budżetowej (755-75502-4210).

Ustalanie skojarzonych zadań budżetowych z danym kontem klasyfikacji, będzie możliwe po aktywowaniu edycji listy przyciskiem [Edycja]. Po odblokowaniu edycji, zawartość skojarzonych zadań z danym kontem klasyfikacji budżetowej, będzie można ustalać przez użycie strzałek (podkreślonych na żółto). Innym sposobem uzupełniania listy powiązań jest dwukrotne kliknięcie na danej pozycji z listy dostępnych zadań budżetowych w lewej części okna. Podwójne kliknięcie na już przypisanym zadaniu (prawa część okna) spowoduje usunięcie zadania z listy skojarzonych do danego konta klasyfikacji.

Po ustaleniu zawartości listy powiązań, należy zapisać zmiany przyciskiem [Zapisz].

Procedurę ustalania powiązań należy powtórzyć dla wszystkich kont klasyfikacji budżetowej dla których podaje się skojarzone zadania budżetowe podczas rejestrowania dokumentów w paczkach.

Zdefiniowane powiązania powodują automatyczne filtrowanie listy rozwijanej z zadaniami podczas rejestrowania dokumentu. Aby filtrowanie zadań względem konta klasyfikacji budżetowej zadziałało, należy włączyć opcję „Ogranicz listę zadań budżetowych do powiązanych z danym kontem klasyfikacji budżetowej” opisaną w punkcie 2. niniejszego opisu.

Prezentuje to poniższy rysunek

Rysunek 7. Przykład filtrowania zadań budżetowych podczas rejestrowania dokumentu

Na rysunku powyżej widać ograniczoną listę zadań budżetowych. Na przykładzie w rysunku 6. dla konta klasyfikacji budżetowej „755-75502-4210” zdefiniowano trzy zadania sposób wielu innych – te same zadania widać teraz na liście rozwijanej w polu „Zadanie”.

Podczas rejestrowania dokumentu w paczce, po wskazaniu odpowiedniego konta klasyfikacji, w polu „Zadanie” dostępne będą wyłącznie wcześniej zdefiniowane zadania budżetowe – innego zadania nie da się wprowadzić.

5. Sprawdzanie zgodności konta klasyfikacji z kodem operacji budżetowej

Jeśli opcja „Sprawdzanie zgodności konta klasyfikacji z kodem operacji budżetowej” w parametrach systemu jest włączona, to system podczas rejestrowania dokumentów kontroluje podany kod operacji budżetowej z wprowadzonym paragrafem konta klasyfikacji budżetowej.

Sprawdzanie polega na porównaniu podanego paragrafu z konta klasyfikacji z czterema pierwszymi znakami podanego kodu operacji budżetowej. Jeśli paragraf klasyfikacji i początkowe znaki kodu operacji nie są zgodne, rekordu nie da się zapisać i pokazywany jest odpowiedni komunikat.

Rysunek 8. Przykład kontroli - niezgodnego kodu operacji budżetowej z wprowadzonym paragrafem klasyfikacji budżetowej

Na powyższym rysunku widać przykład zadziałania kontroli dla niezgodnego paragrafu z kodem operacji budżetowej. Jeśli podany kod operacji będzie zgodny z paragrafem (np. 4210, 421001, 421002, itd.), komunikat nie pojawi się, a rekord zostanie zapisany.

6. Ukrywanie pól „Wyd. Strukturalne” i/lub „Fundusze”

Część przedsiębiorstw korzystających z modułu budżetowego systemu Sz@rk FK nie korzysta z funkcji umożliwiających podział wydatków budżetowych wg wydatków strukturalnych lub wg funduszy. W takich sytuacjach można wyłączyć te pola podczas rejestrowania.

Jeśli opcja „Wyłączenie księgowania budżetu z wydatkami strukturalnymi” będzie włączona, podczas rejestrowania nie będzie widoczne pole „Wyd. strukturalne” wraz z opisem (patrz rysunek 9.). Opcja ma zastosowanie dla Jednostek które nie stosują podziału na wydatki strukturalne.

Jeśli opcja „Wyłączenie księgowania budżetu z funduszami” będzie włączona, podczas rejestrowania nie będzie widoczne pole „Fundusze” wraz z opisem (patrz rysunek 9.). Opcja ma zastosowanie dla przedsiębiorstw które nie stosują podziału na fundusze budżetowe.

Rysunek 9. Okno rejestrowania - ukrywane pola wydatków strukturalnych i/lub funduszy

6. Rejestrowanie opisów działów i rozdziałów dla klasyfikacji budżetowej

W systemie Sz@rk FK przygotowano możliwość rejestrowania poprawnych nazw działów i rozdziałów kont klasyfikacji budżetowych, oraz nazw segmentów w zadaniach budżetowych.

Wprowadzone nazwy będą używane podczas tworzenia raportów grupujących, wykorzystujących w podsumowaniach nazwy działów i rozdziałów.

Rysunek 10. Ustalanie nazw segmentów (działów i rozdziałów) dla klasyfikacji budżetowych

Po uruchomieniu funkcji [Segmenty] pojawia się widoczne powyżej okno. Po naciśnięciu przycisku [Utwórz] program automatycznie utworzy brakujące wpisy dotyczące działu i rozdziału dla bieżącego konta klasyfikacji budżetowej. Utworzone automatycznie wpisy mają podane domyślne nazwy, które należy potem zmienić na prawidłowe.

Prawidłowe nazwy działów i rozdziałów można znaleźć m.in. na stronie: http://lex.pl/serwis/du/2006/0726.htm

Rysunek 11. Nazwy segmentów po wprowadzeniu poprawnych nazw działu i rozdziału dla konta 801-80144-3020

7. Rejestrowanie opisów segmentów dla zadań budżetowych

Dla zadań budżetowych można zarejestrować nazwy segmentów w analogiczny sposób jak nazwy działów i rozdziałów dla kont klasyfikacji budżetowych (opisane w punkcie 6). Funkcje rejestrowania opisów segmentów wywołuje się przyciskiem [Segmenty].

Zasady dotyczące tworzenia nazw segmentów są identyczne jak dla nazw działów i rozdziałów opisanych w poprzednim punkcie. Poniżej przedstawiono nowy wydruk wykonany w opcji "Stany zdań budżetowych na dzień", w którym wykorzystano dodatkowe nazwy poszczególnych segmentów symbolu Zadania budżetowego

Rysunek 12. Przykład wykorzystania Nazw segmentów Zadań budżetowych