Sz@rk Aktualizacja 22.06.19

Wpis #290 z dnia: 23-08-2022

KP, FK, KE, GM, MEx, F1!, ST

 • Podwójne kliknięcie myszą w segment rok/firma w lewym dolnym rogu okna programu (pasek statusu) wywołuje okno do zmiany roku lub firmy. Podwójne kliknięcie w login i nazwę zalogowanego użytkownika w pasku statusu wywołuje okno zmiany użytkownika.

FK, KE, GM, MEx, F1!

 • Poprawki w zakładce „Wszystkie dane” w danych kontrahenta, sekcje z danymi kontraktowymi i ustawienia płatności kontrahenta przesunięto w górę listy.

 • W oknie edycji grupy kontrahentów dodano sekcję z domyślnymi wartościami dla dodawanych nowych kontrahentów w danej grupie - sposób i termin zapłaty, typ kontrahenta, osobowość prawna, płatnik VAT.

 • W funkcji „Rozrachunki ręczne” dodano dodatkową opcję „Filtrowanie na tabeli (nie na aktualnym widoku danych)” podpiętą pod przycisk „Filtr”. Nowa opcja umożliwia całkowite pomijanie rozrachunków pochodzących z programów innych niż aktualnie uruchomiony. Filtrowanie wg nowego sposobu ułatwia szybkie rozliczanie zapisów w FK klawiszem Ctrl-F9 ponieważ zapisy pochodzące z innych programów są całkowicie ukryte (nie występuje problem wykrywania niektórych niezgodności).
  Aktualne ustawienie stanu i rodzaju filtrowania rozrachunków jest automatycznie zapamiętywane dla zalogowanego użytkownika, odrębnie dla każdego programu.

FK, KE, KP

 • W oknie „Raporty Wykonane” (z obliczonymi deklaracji PIT, VAT) dodano przycisk nowy przycisk „Edycja” obok kontrolki „Zakres”, a pozostałe przyciski sterujące wyglądem drzewka deklaracji (lewy panel okna) przesunięto do podmenu „Ustawienia”.
  Nowy przycisk „Edycja” pozwala chwilowo zmniejszyć aktualną wersję danej deklaracji, np. JPK_V7M, PIT-11, PIT-4R – na czas obliczenia korekty za wcześniejszy okres. Typowym zastosowaniem będzie wykonanie korekty JPK V7M dla danych z roku 2020 lub 2021, ponieważ w takiej sytuacji plik musi zostać wygenerowany w poprzedniej wersji. Uwaga, wprowadzona zmiana wersji jest nietrwała, po ponownym otwarciu okna przywracana jest aktualna wersja deklaracji lub raportu.

  W przypadku JPK_V7M oraz JPK_V7K po otwarciu wcześniejszego roku, np. 2021 lub 2020, program automatycznie obniży wersję deklaracji do obowiązujących wówczas wersji.

  Do paska narzędziowego dot. wysyłki e-Deklaracji (np. VAT-UE, PIT-11, CIT-8 itd.) dodano przycisk „XML” który pozwala na podgląd w systemie Windows utworzonej struktury XML.

 • W funkcji „Wskaźniki Finansowe” usunięto uwzględnianie funduszu pracy w polu „Razem składki społeczne” oraz przesunięto pole „Fundusz pracy” w oknie edycji.

GM, MEx, F1!

 • Usunięto problem pomijania wprowadzonego odbiorcy, innego niż nabywca przy zapisie faktury proforma do bazy.

 • Poprawiono działanie mechanizmu całkowitego ukrywania zakładki „JPK” w oknie zapisu faktury, jeśli wszystkie opcje JPK FA i JPK VAT są ustawione w Parametrach Systemu jako „Opcja wyłączona, zawsze ukryta, domyślna wartość na NIE”.

 • Poprawiono obliczanie wartości „Usługi” w nagłówku faktury podczas wystawiania faktur korygujących, gdy w danej pozycji faktury zmiana dotyczyła tylko stawki VAT (problem występował wyłącznie w trybie pracy z cenami brutto i powodował błędy przy generowaniu dekretów do FK).

GM, MEx

 • W oknie rejestrowania dokumentów magazynowych i faktur dodano nowy przycisk (podmenu) „Historia obrotów” z nowymi funkcjami umożliwiającymi podgląd wcześniejszych obrotów magazynowych lub sprzedaży dla danego wskazanego towaru lub usługi – w trakcie rejestrowania dokumentu roboczego.

  Zgodnie z opisem nowych funkcji możliwy jest podgląd obrotów tylko dla danego, tj. aktualnie wybranego kontrahenta (w otwartym dokumencie roboczym) albo dla wszystkich kontrahentów.


  Usprawniono także działanie przycisku „Zasoby Kontrahenta” (ikonka obok nowego przycisku). Jego uruchomienie powoduje automatyczne przejście i załadowanie wszystkich wystawionych już faktur dla bieżącego kontrahenta.

 • W oknie „Materiały/Towary” w podmenu funkcje dodano dwie nowe funkcje ułatwiające obsługę i porządkowanie kodów kreskowych zarejestrowanych w systemie:

  • Wykaz wszystkich zarejestrowanych kodów kreskowych
   Funkcja działa zgodnie z opisem i jest dostępna tylko w trybie uruchomienia z menu głównego programu.

  • Usuń kody kreskowe niepodpięte do żadnej kartoteki
   Automatycznie usuwa (zwalnia) niewykorzystywane kody kreskowe które były podpięte pod kartoteki materiałowe usunięte z bazy danych.

 • W oknie rejestrowania faktur dodano kolumnę „%Marży” albo „%Narzutu” (zależnie od aktualnego ustawienia w Parametrach Systemu). Nowa kolumna zawiera aktualną procentową wartość marży (narzutu) liczoną od ceny zbytu netto względem ceny zakupu wybranego towaru (tj. konkretnej podkartoteki szczegółowej). Dodatnia wartość procentowa ma kolor niebieski a ujemna czerwony. Wskaźnik procentowy marży lub narzutu ułatwi ustalanie i kontrolę cen w przypadku ich dynamicznego ustalania w trakcie wystawiania faktury.
  Uwaga, wartość marży lub narzutu będą zastąpione znakami ** jeśli zalogowany użytkownik nie będzie miał dostępu do cen ewidencyjnych (musi mieć aktywną opcję „Dostęp do cen ewidencyjnych” w jednej ze swoich grupie uprawnień GM w funkcji „Użytkownicy”).

  Oprócz kolumny „%Marży” udostępniono w widoku listy również nowe, domyślnie niewidoczne, kolumny „%Marży (OZ)” oraz „Cena O.Zak.” zawierające procent marży względem ostatniej ceny zakupu oraz samą kwotę ostatniego zakupu danego towaru. W razie potrzeby dane kolumny można uwidocznić i utrwalić (zapamiętać) widok listy.

  Nowe kolumny opisane powyżej są także dostępne w podglądzie faktury w Rejestrze Sprzedaży, oraz w funkcji „Poprawa dokumentu (w tym szczegółów)”.

 • Usunięto problem braku komunikatu ostrzegającego przed sprzedażą poniżej ceny zakupu (cena ewidencyjna towaru) podczas wystawiania faktury w cenach Brutto oraz poprawiono działanie tej kontroli dla faktur wystawianych w walucie innej niż PLN.

 • Usunięto problem generowania niekompletnych zapisów VAT dot. zbiorczej sprzedaży paragonowej (dziennej lub miesięcznej) w funkcji „Dekrety do FK”. Problem występował przy rejestrowaniu sprzedaży paragonowej wyłącznie ze stawką zerową.

FK, KE

 • W funkcji „Indywidualne wskaźniki” w słowniku „Wspólnicy” usunięto uwzględnianie funduszu pracy w polu „Razem składki społeczne”, oraz przesunięto pole „Fundusz pracy” w oknie edycji. Dodano także możliwość załadowania wskaźników domyślnych z roku 2022 w funkcji „Aktualizuj”. Ponadto naprawiono ładowanie wskaźników z roku 2021.

 • Poprawki w wyglądzie i kolejności kontrolek w oknie edycyjnym danych Wspólnika. Dodano kontrolkę – opcję „Fundusz pracy”, która jest uwzględniania np. przy wyliczaniu Ryczałtu PPE (informacyjnie) oraz nowy typ podatku wg którego rozlicza się wspólnik o nazwie „Ryczałt”. Typ podatku wspólnika będzie teraz sprawdzany przy obliczaniu deklaracji dedykowanych dla wspólników (PIT-5, PIT-5L lub RYCZAŁT_PPE) – w razie niezgodności podawany będzie odpowiedni komunikat.

 • Podczas aktualizacji bazy deklaracje VAT-27 i VAT-27K zostaną oznaczone jako ukryte, ponieważ zostały wycofane w 2019 roku.

KP, KE

 • Wprowadzono zmiany w funkcji do rejestrowania rachunków do umów-zleceń. Wydzielono osobne pole dla podstawy ub. wypadkowego, ponieważ w niektórych sytuacjach kwota podstawy wypadkowego może być inna niż podstawa chorobowego (np. dla rachunków o dużych kwotach brutto).

  Dodano nowy wariant sposobu obliczeń „Wstępny 3. Wszystkie kwoty obliczane w liście płac”. Ten sposób obliczeń, (zgodnie z opisem) nie wylicza w rachunku żadnych kwot oprócz podstaw ubezpieczeń społecznych. Uwaga, podstawa ub. zdrowotnego nie będzie wyliczana w rachunku, ponieważ na jej wysokość wpływają kwoty składek ZUS, a te będą wyliczone dopiero w liście płac. Podstawa i składka zdrowotna oraz wszystkie pozostałe kwoty będą w całości wyliczone przy dodawaniu pracownika do listy płac.

  Nowy sposób obliczania zapobiega powstawaniu różnic groszowych m.in. w kwotach składek ZUS w sytuacji gdy dla danego pracownika zarejestrowano wiele rachunków dla tego samego miesiąca księgowego.


  Wprowadzono drobne zmiany w projekcie wydruku rachunku (g_Rachunek_UZ_1.fr3) aby dostosować go do obsługi nowego sposobu obliczania.

 • Dodano usprawnienia w oknie edycji składników stałych i tymczasowych, dodano prezentowanie zawartości pola „Nazwa” i „Opis”.

 • Uwzględniono zmiany dot. terminu składania składek ZUS wprowadzone od roku 2022 (nowe kody terminów, m.in. dodano kod „6. do 20 dnia…”). Nowe kody dodano w „Parametrach systemu” w polu „Termin przesyłania deklaracji ZUS”, niektóre stare kody zostały wycofane (w takim przypadku podawana jest informacja przy zapisie zmian).

 • Wprowadzono poprawki do składników płacowych 612 i 613 – zmiana uwzględnia sytuację gdy osoba korzystająca ze zwolnienia np. 26 lat, jednocześnie ma przychód z tyt. składek ZUS - taki przychód nie podlega zwolnieniu z podatku.

 • Wprowadzono nowy składnik płacowy 764 dla umów-zleceń oraz do szablonu płacowego nr 8 „Umowy Zlecenia”. Nowy składnik zawiera osobną kwotę podstawy ub. wypadkowego. W składniku 780 (składka ub. wypadkowego) uwzględniono nowy składnik 764.

 • Poprawka obliczania ilości sumy godzin nieobecności usprawiedliwionych dla wydruku „Kwartalny Harmonogram czasu pracy”.

 • Podczas aktualizacji bazy deklaracje PIT-40 zostanie oznaczone jako ukryta – deklaracja została wycofana w 2018 roku.

KP

 • W funkcji „Składniki płacowe” dla funkcji „Export” dodano możliwość podania zakresu wg kodu od - do dla składników zapisywanych do pliku DAT.

FK

 • Wprowadzono możliwość obliczania i drukowania deklaracji PIT-5L(3) analogicznie jak w KE PRO, ponieważ w niektórych przypadkach przydatne jest wyliczanie podatków i składek zdrowotnych dla wspólników rozliczających się wg stawki liniowej. Uwaga, aby sumy przychodów i kosztów za dany miesiąc były automatycznie obliczane, konieczne będzie modyfikacja skryptu obliczającego w pozycjach -29 (przychody) i -28 (koszty) ponieważ konieczne jest wskazanie konkretnych kont księgowych.

 • Dodano możliwość generowania i wydrukowania nowej wersji deklaracji CIT-8(31) z załącznikiem CIT-8/O(17) oraz załącznikami (jednym lub wieloma) CIT-D(7).
  Ewentualne załączniki CIT-D dołącza się do wybranej deklaracji CIT-8 podczas ich tworzenia w nowej gałęzi „CIT-D”, program wymaga wskazania istniejącej deklaracji CIT-8 przed utworzeniem CIT-D. Po zapisie nowej deklaracji CIT-D program automatycznie uzupełni łączną sumę tych załączników w pozycji 42 powiązanej deklaracji CIT-8.

 • W Parametrach Systemu, w zakładce 1. dodano nową sekcję „Aktualne wersje Sprawozdań/Deklaracji” w której można zmieniać wersję aktualnie tworzonej wersji CIT-8 w funkcji „MENU \ Wydruku \ Deklaracja CIT-8 + CIT-8/O” (możliwy jest wybór wariantu 30 albo 31).
  Uwaga, w zależności od wybranego wariantu CIT-8, automatycznie zmieniają się numery odpowiednich pozycji w definicjach deklaracji danych konta księgowego w zakładce „2. Sprawozdania”. Przykładowo pozycja 48 dla CIT-8(30) jest równoważna pozycji 52 dla CIT-8(31). Obecnie, definiowanie pozycji deklaracji CIT-8 (a także pozostałych sprawozdań) przypisanych do konta księgowego jest rejestrowane odrębnie dla każdej wariantu deklaracji CIT-8 (i innych sprawozdań). Podczas obecnej aktualizacji bazy program kopiuje definicje kont dla CIT-8(31) z istniejących definicji dla CIT-8(30).

 • W Parametrach Systemu dodano nowe opcje umożliwiające wskazanie własnej lokalizacji i nazwy pliku wymiany danych Paczka.CSV (w zakładce 1) oraz nową opcję nr „18. Odblokuj możliwość wskazania własnej lokalizacji i nazwy pliku wymiany Paczka.CSV” (w zakładce 3). Jeżeli zdefiniowano własną lokalizację/nazwę pliku CSV albo włączono nową opcję nr 18 - w oknie kreatora importu do paczki roboczej ujawni się dodatkowe pole z nazwą pliku CSV do zaimportowania z możliwością wskazania innego (niż domyślny .\Import\Paczka.CSV) pliku w kontrolce.

 • W oknie „Rozrachunki konta” oraz „Rozrachunki kontrahenta” dodano przycisk „Wydruk”. Przygotowano nowe projekty wydruków rozrachunków dla obu ww. wariantów rozrachunków, w przypadku wydruku rozrachunków dla kontrahenta dane są osobno grupowane wg każdego konta rozrachunkowego.

 • Poprawka w funkcji importowania faktur VAT z plików JPK V7M dot. obliczania kwoty brutto przy wypełnionej wartości K_11.

 • Zmiana w oknie edycji dokumentu VAT dostępnym poprzez przycisk „Vat” w paczce roboczej. Obecnie przycisk „Dekretuj” będzie dostępny zawsze jeśli w dokumencie brak jest szczegółowych dekretów (wcześniej był dostępny tylko przy dodawaniu nowego zapisu VAT).

 • W oknie edycji nagłówka dokumentu księgowego obok pola „Rejestr VAT” dodano przycisk „Przyłącz VAT” (klawisz F6), który umożliwia dołączenie do dokumentu wprowadzonego wcześniej (lub zaimportowanego z pliku JPK V7M) dokumentu VAT z Rejestrów VAT. Po uruchomieniu funkcji „Przyłącz VAT” pojawia się okno ze wszystkimi zapisami VAT z wybranego Rejestru VAT (sprzedaży, zakupu, itp.) które nie zostały jeszcze przypisane do żadnego dokumentu księgowego.


  Po wybraniu „wolnego” zapisu VAT, zostanie on przypisany do dokumentu księgowego i wówczas automatycznie zniknie z puli „wolnych” zapisów VAT.

  W oknie paczki roboczej, w zakładce 1, dodano nowy przycisk „Przyłacz VAT” - ikonka spinacza, klawisz skrótu (Shift-F6) - obok przycisku „Vat” umożliwiający przyłączenie „wolnego” zapisu VAT do dokumentu. Uwaga, po użyciu tego przycisku oraz wybraniu wolnego zapisu VAT do przyłączenia, program automatycznie wywoła okno edycji dokumentu VAT wraz z dostępną funkcją dekretowania (przycisk „Dekretuj”) – pod warunkiem że w dokumencie nie będzie wprowadzonych żadnych dekretow. Powyższe działanie ma na celu przyśpieszenie zaksięgowania zaimportowanych wcześniej zapisów VAT z pliku JPK V7M z wykorzystaniem dekretowania zdefiniowanego w funkcji „Dekrety FK”.

 • Zmiany w oknie edycji danych konta księgowego. Wydzielono nową zakładkę „4. Parametry” w której dodano nowe pole „Rodzaj konta (lub kont analitycznych) dla dokumentów Kasa-Bank”. Wprowadzona wartość w tym polu (Odbiorcy/Dostawcy) ułatwia automatyczne przypisywanie kont księgowych w Raportach kasowych i/lub bankowych dla zapisów zaimportowanych z funkcji „e-Wyciągi bankowe” lub w innych programach Sz@rk. Szczegółowy opis działania nowego pola jest dostępnych pod przyciskiem „Info” obok tego pola.

KE

 • Odblokowano możliwość wprowadzenia zapisu Księgi, przychodu Ryczałtu lub bezpośredniego zapisu do Rejestrów VAT z datą „Rozliczenia VAT” dla poprzedniego roku (wcześniej było to możliwe wyłącznie dla roku bieżącego i następnego).

 • Dodano usprawnienia w wyszukiwaniu ew. zdublowania wprowadzonej faktury wg numerów dokumentów dla Księgi, Ryczałtu lub zapisów w Rejestrze VAT. Obecnie kontrola ew. zdublowania dla wydatków (zakupy, import, nabycie) będzie przeprowadzana w zakresie roku aktualnego, poprzedniego i następnego. Zmianę wprowadzono w celu wykrywania i ostrzegania przed podwójnym zaksięgowaniem tego samego dokumentu, do czego dochodzi głównie na przełomie roku nowego i starego przy wprowadzaniu wydatku z inną datą rozliczenia VAT a inną datą wpływu.

 • Wprowadzono poprawki do skryptów CSV używanych do obliczeń PIT-5 i PIT-15, m.in. dodano uwzględnianie remanentów dodatkowych (np. kwartalnych) w pozycji „Koszty firmy” oraz poprawki w obliczaniu dochodu i podstawy dla składki zdrowotnej.

  Wprowadzono poprawki uwzględniające ew. niewykorzystane, tj. nie odliczone kwoty składek ZUS w obliczaniu dochodu dla składek zdrowotnych, jeżeli w danym miesiącu nie było dochodu lub był on ujemny. W tym celu dodano nową, pomocniczą pozycję do skryptów obliczeniowych CSV (kod -7).

  Dodano także możliwość wprowadzenia kwoty korekty podstawy dla składki zdrowotnej do nowej pozycji (kod -40) związanej ze sprzedażą środka trwałego w roku 2021. Do ew. celów rozliczenia korekty w następnych miesiącach dodano pole pomocnicze dla korekty (kod -6)

 • Zmiany w funkcji „Bilans Księgi za wskazany okres” uwzględniające ew. kwartalne remanenty w obliczeniach kosztów.

 • W słowniku „Deklaracje podatkowe PIT, VAT” podczas obecnej aktualizacji bazy danych, dodany zostanie nowy typ deklaracji (raportu) o nazwie „RYCZAŁT_PPE” (w nowej grupie „INNE”) pozwalający wyliczyć i wydrukować miesięczne rozliczanie Podatku od Przychodów Ewidencjonowanych z zapisów w Ewidencji Ryczałtu.

  Nowa deklaracja wylicza te same kwoty jak w funkcji „Księga \ Wyliczenie Ryczałtu od Przychodów Ewidencjonowanych”, ale dodatkowo umożliwia zachowanie (zapis w bazie) wyliczeń wykonanych na każdy miesiąc, z uwzględnieniem ew. ręcznych modyfikacji kwot, np. składki zdrowotnej lub społecznych. Dodatkowo zapamiętywane są kwoty które będą użyte w przyszłych funkcjach (eksport danych do programu płatnika).

  W tej samej funkcji dla deklaracji PIT-5, PIT-5L oraz raportu RYCZAŁT_PPE dodano nowe kolumny w sekcji „Szczegóły / Rozliczenie”, zawierające kwoty dochodu/przychodu z aktualnej deklaracji, podatku do zapłaty oraz wyliczone składki ZUS oraz podstawa i składka zdrowotna. Dodano także sumy tych kwot (dla składek i podatku) w stopce widoku.

  W oknie edycji rekordu definicji PIT, VAT dodano pole „Własny projekt FR”. Jeśli w to pole zostanie wprowadzona wartość (nazwa pliku) wówczas podczas wydruku danej deklaracji wprowadzona nazwa zastąpi automatycznie obliczaną nazwę deklaracji PIT, VAT lub CIT. Mechanizm można wykorzystać wprowadzając nazwę własną „PIT5_15_1s” do definicji deklaracji PIT-5(15). Po tej modyfikacji standardowy wydruk PIT-5 będzie zastąpiony uproszczoną wersją zajmującą 1 - nie 4 strony wydruku.

  Analogiczny uproszczony projekt wydruku na 1 stronie przygotowano także dla PIT-5L(3), aby go wykorzystać należy wprowadzić własny nazwę projektu wydruku FR „PIT5L_3_1s”.

 • Zmiany w funkcji „Raporty JPK -> JPK_EWP – Ewidencja przychodów”. Dodano możliwość generowania pliku JPK_EWP(3) oraz wprowadzono poprawki do JPK_EWP(2) uwzględniające możliwość wprowadzenia wielu stawek ryczałtu (max 3) w jednym dokumencie przychodu.

 • W oknie edycji przychodu Ewidencji Ryczałtu dodano ostrzeżenia jeśli podane zostaną stawki ryczałtu nieużywane albo wycofane w danym roku księgowym (np. 2% lub 20% w roku 2022 albo 12% lub 14% w roku 2021).

 • Poprawiono zawartość skryptów CSV do obliczania deklaracji PIT-5 oraz PIT-5L. Obecnie do obliczenia podstawy składki zdrowotnej obliczana pobierany jest dochód za ubiegły miesiąc (wcześniej z aktualnego miesiąca).

 • W oknach edycji zapisów Księgi lub Ryczałtu zmieniono kolejność kontrolek sposobu zapłaty oraz terminu płatności. Obecnie pierwszą kontrolką jest „Sposób płatności”.

ST

 • W parametrach systemu dodano pole „Katalog dla pliku wymiany danych Paczka.CSV” w sekcji „Ustawienia dla funkcji Dekrety do FK”. Zgodnie z opisem, podana tutaj ścieżka dostępu zastąpi domyślną lokalizację dla tworzonego pliku Paczka.CSV.