Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
CRM - Sklepy internetowe osCommerce

2011-12-07

osCommerce to bezpłatny sklep internetowy oparty na licencji GNU GPL

Wszystkie projekty osCommerce są dostępne za darmo, można je pobrać, zainstalować i używać bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Oryginalna strona projektu: http://www.oscommerce.com/

W Polsce powstało wiele firm oraz społeczności, które oferują pomoc i wdrożenia sklepów osCommerce, oraz własne dystrybucje (rozszerzenia). Między innymi http://www.oscommerce.info.pl/. Płatne dystrybucje łatwo znajdziesz za pomocą google.pl

Sz@rk API pozwala na integrację z dowolnym sklepem internetowym, w tym jednak dokumencie opiszemy dedykowane rozwiązanie dla osCommerce. Sposób konfiguracji sklepów opisaliśmy w poprzednim dokumencie.

Lista zamówień otwarta bezpośrednio ze sklepu internetowego.

W oknie "Zamówienia On-Line", Sz@rk wyświetla zamówienia z wybranego sklepu i zakresu. Zdjęcie prezentuje listę zamówień ze sklepu osCommerce opartego na bazie danych MySQL.

Każde Zamówienie możemy otworzyć w dodatkowym oknie prezentującym szczegóły dokumentu.

Do prawidłowego działania w/w opcji musimy zdefiniować własną klasę ZamowieniaOnline w module:TGSoft.Data.Extensions

Poniżej pełny kod klasy.

using System;
using TGSoft.Data;
using MySql.Data.MySqlClient;
 
namespace TGSoft.Data.Extensions
{
  public class ZamowieniaOnline : TGSoft.Data.Szark.ZamowieniaOnline
  {
    public const string DataBase = "MySQL";
 
    private MySqlConnectionStringBuilder builder;
    public MySqlConnectionStringBuilder Builder
    {
      get
      {
        if (builder == null && !string.IsNullOrEmpty(SQLServer))
        {
          builder = new MySqlConnectionStringBuilder()
          {
            Server = SQLServer,
            Database = SQLDataBase,
            UserID = SQLLogin,
            Password = SQLPassword,
            Pooling = false,
            AllowZeroDateTime = true
          };
        }
        return builder;
      }
    }
 
    protected override DADataTable GetTableZamowienia()
    {
      string where = "";
      object[] param = null;
      if (IDzamowienia != null)
      {
        where = "orders_id=@P0";
        param = new object[] { IDzamowienia };
      }
      else
      {
        if (Zakres == 0)
        {
          where = "orders_status NOT IN (3, 14, 16)";
        }
        else if (Zakres == 1)
        {
          where = "date_purchased BETWEEN @P0 AND @P1";
          param = new object[] { Data1, Data2.AddDays(0.999999) };
        }
      }
      return new DADataTable(Builder, SqlOrders, where, param) { AutoUpdateOnPost = true, 
              ReducedDelta = true, TableName = "orders", PrimaryKey = "orders_id" };
    }
 
    protected override DADataTable GetTableZapisy()
    {
      return new DADataTable(Builder, SqlProducts, "orders_id=@P0", new object[]
                  { IDzamowienia });
    }
 
    protected override string GetSqlUpdateKontrahent()
    {
      return string.Format("UPDATE customers SET szark_id_kontrahenci={0} WHERE
          customers_id={1}", IDkontrahenta, DTZamowienia.FieldByName("customers_id"));
    }
 
    protected override string GetSqlUpdateZamowienie()
    {
      return string.Format("UPDATE orders SET szark_id_gm_izamowienia={0} WHERE
            orders_id={1}", IDzamowieniaSzark, DTZamowienia.FieldByName("orders_id"));
    }
 
    protected override object GetUwagi()
    {
      var dt = new DADataTable(Builder, SqlComment, "", new object[] { IDzamowienia });
      dt.Open();
      return dt.FieldByName("comments");
    }
 
 
    private const string SqlOrders = @"
SELECT orders_id, orders_id AS id, szark_id_gm_izamowienia,
    O.customers_id, K.szark_id_kontrahenci, O.customers_email_address AS e_mail,
    date_purchased AS data, payment_method AS sposob_zaplaty,
    billing_company AS firma, billing_nip AS nip, billing_name AS nazwa1, '' AS nazwa2,
    billing_street_address AS ulica, billing_postcode AS kod_pocztowy, billing_city AS miasto,
    S.orders_status_name AS status_nazwa, last_modified AS data_zmiany,
    delivery_company AS odb_firma, delivery_nip AS odb_nip, delivery_name AS odb_nazwa1,
    '' AS odb_nazwa2, delivery_street_address AS odb_ulica,
    delivery_postcode AS odb_kod_pocztowy, delivery_city AS odb_miasto, 
    CASE orders_status
      WHEN 15 THEN '1'
      WHEN 1 THEN '2'
      WHEN 2 THEN '3'
      WHEN 3 THEN '6'
      WHEN 14 THEN '7'
      WHEN 16 THEN '8'
    ELSE 5
    END AS status,
    CASE WHEN szark_id_gm_izamowienia IS NULL THEN '0' ELSE '1' END AS flg_szark,
    (SELECT value FROM orders_total WHERE orders_id=O.orders_id AND class='ot_subtotal')
                                           AS brutto,
    (SELECT value FROM orders_total WHERE orders_id=O.orders_id AND class='ot_total')
                                           AS total,
    (SELECT value FROM orders_total WHERE orders_id=O.orders_id AND class='ot_tax') AS vat,
    (SELECT value FROM orders_total WHERE orders_id=O.orders_id AND class='ot_shipping')
                                        AS koszt_dostawy
FROM orders O
LEFT OUTER JOIN orders_status S ON (S.orders_status_id=O.orders_status)
LEFT OUTER JOIN customers K ON (K.customers_id=O.customers_id)
WHERE {Where}";
 
    private const string SqlProducts = @"
SELECT orders_products_id AS id, products_model AS symbol, products_name AS nazwa,
    products_quantity AS ilosc, products_price AS cenabn, final_price AS cenazb, products_tax
                                          AS stawka_vat,
    (SELECT products_options_values FROM orders_products_attributes WHERE
          orders_products_id=P.orders_products_id AND products_options='kolor') AS opis1,
    (SELECT products_options_values FROM orders_products_attributes WHERE
          orders_products_id=P.orders_products_id AND products_options='rozmiar')
    AS opis2 FROM orders_products P WHERE {Where} ";
 
    private const string SqlComment = @"
SELECT comments FROM orders_status_history WHERE orders_id=@P0 AND orders_status_id=15
";
  }
}