Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk FK 2012 – szczegółowy opis zmian w wersji luty 2012

2012-02-11

Sz@rk FK 2012 – szczegółowy opis zmian w wersji luty 2012

Z początkiem roku 2012 w wersji programu Sz@rk FK 2012 wprowadzono kilka istotnych ulepszeń dotyczących rejestrowania zapisów budżetowych. Dodano m. in. następujące funkcjonalności:

  • Możliwość zmiany (dopasowania do indywidualnych wymagań) działania funkcji automatycznego tworzenia zapisów budżetowych; zaangażowania <Ctrl+Z> i wydatku pozabilansowego (realizacji planu) <Ctrl+V> podczas rejestrowania zapisów księgowych w paczkach.
  • Możliwość rejestrowania kwot „Rozliczenia Budżetowego”, które służą do automatycznego wyliczania kwot w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-28S
  • Nowy sposób numerowania dziennika operacji księgowych, wg poszczególnych zapisów dokumentu.

Aby umożliwić indywidualne sterowanie nowymi funkcjami rozbudowano okno Parametrów Systemu, dodając nowe ustawienia (rysunek poniżej).

Rysunek 1. Fragment okna "Parametry systemu", zakładka "Budżet"

Jeśli zaznaczone na żółto opcje będą ustawione jak na rysunku, dotychczasowe działanie programu nie zostanie zmienione. Nowe możliwości pojawiają się po zmianie ww. parametrów. Poniżej opis działania nowych opcji:

1) Automatyczne wstawianie kwoty dekretu dla Rozliczenia Budżetowego.

Jeśli parametr „Automatyczne wstawianie kwoty dekretu do Rozliczenia Budżetowego” zostanie włączony, to podczas rejestrowania zapisów budżetowych nowe pole „Rozliczenia budżetowe” będzie automatycznie wypełniane kwotą dekretu wg opisanych poniżej zasad. Jeśli parametr będzie wyłączony, to pole „Rozliczenia budżetowe” pozostanie niewypełnione, ale będzie dostępne do edycji.

Nowe pole „Rozliczenie budżetowe” które pojawiało się w oknie zapisu budżetowego służy do automatycznego obliczania kwot w kolumnie 9. „Należności pozostałe do zapłaty, Ogółem” w sprawozdaniu Rb-27S oraz w kolumnie 7. „Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw., Ogółem”.

Jeśli opcja zostanie włączona, to podczas wprowadzania nowego zapisu budżetowego (w trakcie rejestrowania zapisów księgowych w paczce) pole „Rozliczenie B.” będzie automatycznie wypełniane zgodnie z następującymi zasadami, zależnymi od grupy konta Wn i Ma bieżącego dekret

Typ zapisu Konto Wn Konto Ma Proponowana kwota
1. Dochód 2xx 7xx dodatnia kwota dekretu
2. Wydatek 2xx 1xx ujemna kwota dekretu
3. Wpływ 7xx 2xx ujemna kwota dekretu
4. Koszt 4xx 2xx dodatnia kwota dekretu

Proponowaną kwotę można oczywiście zmienić lub usunąć.

Rysunek 2. Okno rejestrowania zapisu budżetowego z automatycznie wypełnionym polem „Rozliczenie budżetowe”

Wprowadzono również dwa nowe typy klasyfikacji budżetowej, które umożliwiają zarejestrowanie wyłącznie kwoty rozliczenia budżetowego bez wprowadzania kwoty dochodu/wydatku itd., są to:

  1. Rozliczenie budżetowe – Dochód
    Oznaczona w ten sposób kwota będzie zaliczana jako dochód, tzn. będzie uwzględniana w sprawozdaniu Rb-27S (wykonanie planu dochodów)
  2. Rozliczenie budżetowe – Wydatek
    Oznaczona w ten sposób kwota będzie zaliczana jako wydatek, tzn. będzie uwzględniana w sprawozdaniu Rb-28S (wykonanie planu wydatków)
Rysunek 3. Przykład wpisu z nowym wpisem klasyfikacji budżetowej

Wprowadzone kwoty Rozliczeń budżetowych, będą widoczne jako dodatkowa kolumna w oknach w których prezentowane są dane o zarejestrowanych zapisach budżetowych. Kolumny te mogą być zatytułowane:

- Rozliczenia B. - Należności B. (gdy zapisy budżetowe dotyczą tylko dochodów) - Zobowiązania B. (gdy zapisy budżetowe dotyczą tylko wydatków)

W celu łatwiejszego zlokalizowania wprowadzonych kwot do pola „Rozliczenia budżetowe”, w oknie „Zapisy Budżetowe” wprowadzono nowy rodzaj filtrowania danych „Tylko rozliczenia budżetowe”. Uwaga, po wybraniu tego filtrowania ujawnią się kolumny Rozliczenie B. i Klasyfikacja.

Rysunek 4. Filtrowanie "Tylko rozliczenia budżetowe" w oknie "Zapisy budżetowe"

2) Możliwość zmiany działania funkcji do automatycznego tworzenia zapisów budżetowych

Ponieważ użytkownicy zgłaszali konieczność modyfikacji działania funkcji do automatycznego tworzenia zapisów księgowych, zaangażowania lub wydatku pozabilansowo (realizacji planu), wprowadzono możliwość dowolnej modyfikacji tworzonego dekretu księgowego i skojarzonego z nim zapisu budżetowego.

Przypominamy, że funkcje automatycznie dodające zapisy zaangażowania i realizacji planu są dostępne podczas rejestrowania dokumentów w paczce pod klawiszami <Ctrl+Z> dla zapisu zaangażowania i <Ctrl+V> dla realizacji planu - wydatku pozabilansowego. Zapisy te tworzone są automatycznie na podstawie bieżącego zapisu księgowego w otwartej paczce, po uruchomieniu odpowiedniej funkcji klawiszem <Ctrl+Z> lub <Ctrl+V>.

Poniżej zamieszczono przykład automatycznego utworzeniu rekordu zaangażowania.

Rysunek 5. Rejestrowanie dokumentów w paczce - przykład

Po wykonaniu funkcji Ctrl+Z otrzymujemy automatycznie utworzony zapis księgowy z rekordem zaangażowania (rys. poniżej).

Rysunek 6. Paczka po utworzeniu automatycznego rekordu zaangażowania.

Powyższa funkcja, realizując automatyczne dodanie rekordu zaangażowania, kopiuje skojarzone z dokumentem wzorcowym zapisy budżetowe. Poniżej opisano w jaki sposób można zmienić standardowe działanie tych funkcji.

a) Zmianę działania funkcji Ctrl+Z (automatyczne dodanie rekordu zaangażowania) realizujemy poprzez ustawienie modyfikacji w parametrach systemu (rys. poniżej)

Rysunek 7. Ustawianie działania funkcji Ctrl+Z (automatyczne dodanie rekordu zaangażowania)

Po włączeniu własnych ustawień dot. automatycznego tworzenia rekordu zaangażowania, należy podać konto Wn i/lub Ma dla tworzonego (kopiowanego na podstawie bieżącej pozycji w dokumencie) zapisu księgowego. Przykładowe konto oznaczono na żółto.

Oprócz kont księgowych dla tworzonego zapisu księgowego, można zmienić dane dla tworzonego zapisu budżetowego (lub tworzonych jeśli dokument wzorcowy miał więcej zapisów budżetowych). Można zmienić klasyfikację zapisu (Dochód, Wydatek, Koszt, itd.) pole do którego będzie kopiowana kwota z wzorcowego zapisu budżetowego (Zaangażowanie, Realizacja planu, Rozliczenie budżetowe, itd.). Ponadto podczas kopiowania program może wyzerować (w tworzonym zapisie budżetowym) zawartość pól słownikowych (Kod Operacji, Wydatki strukturalne, Fundusze i Zadanie), jeśli będą zaznaczone odpowiednie opcje w parametrach. Na rys. 7. wskazano do wyzerowania pola Fundusze i Zadanie.

Jeśli parametr „Klasyfikacja dla tworzonego zapisu budżetowego” będzie ustawiony na „(standardowo)”, to klasyfikacja (Wydatek, Koszt, idt.) będzie ustawiona na podstawie wzorcowego zapisu budżetowego.

Jeśli parametr „Kwotę wstawiaj do pola” będzie ustawiony na „(standardowo)”, to kwota będzie wstawiana do pola „Zaangażowanie”, podobnie jak to jest czynione podczas standardowego działania funkcji Ctrl+Z.

b) Zmianę działania funkcji Ctrl+V (automatyczne dodanie rekordu wydatku pozabilansowego, realizacji planu) realizujemy poprzez ustawienie modyfikacji w parametrach systemu (rys. poniżej)

Rysunek 8. Modyfikacja działania automatycznego dodania rekordu wydatku pozabilansowego

Działanie ustawień dla funkcji Ctrl+V jest analogiczne jak dla opisanej powyżej funkcji Ctrl+Z.

Jeśli parametr „Klasyfikacja dla tworzonego zapisu budżetowego” będzie ustawiony na „(standardowo)”, to klasyfikacja będzie ustawiona na „Realizacja Planu”.

Jeśli parametr „Kwotę wstawiaj do pola” będzie ustawiony na „(standardowo)”, to kwota będzie wstawiana do pola „Wydatek pozabilansowy” (kolumna Realizacja planu).

Uwaga, zapis budżetowy „Realizacja planu ” jest tworzony (kopiowany) tylko jeśli wzorcowy zapis jest oznaczony klasyfikacją „2. Wydatek” lub „6. Wydatek/Koszt”.

3) Nowa numeracja dziennika operacji księgowych – wg poszczególnych zapisów dokumentu.

W wersji Sz@rk FK 2012 wprowadzono nową numerację dziennika zapisów księgowych, która nadawana jest podczas zamykania miesiąca w programie.

Nowa numeracja prowadzona jest zgodnie z poszczególnymi pozycjami w dokumencie księgowym, tzn. zapis księgowy posiadający jednocześnie stronę Wn i Ma jest reprezentowany przez jeden unikalny numer dziennika, w odróżnieniu od wcześniejszego sposobu gdzie takie zapisy były numerowane oddzielnie dla strony Wn i strony Ma zapisu.

Do przeglądania dziennika ponumerowanego wg nowych zasad przygotowaną nową opcję programu Wydruki -> Dziennik wg zapisów dokumentów