Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk 11.12.30 - podsumowanie ostatnich zmian w roku 2011

2012-02-14

Zmiany w Edytorze tekstów (nowe opcje)

 • Zapis i odczyt formatu DOC od wersji Word 97
  • Narzędzia główne
  • Wklejanie specjalne (ze schowka)
 • Zmiana liter (małe, duże, odwrócone)
  • Układ strony
  • Rozmiar
  • Kolumny
  • Znaki podziału
  • Numery wierszy

FK

 • Zmiana w projekcie wydruku dokumentów z paczki roboczej g_DokumentyPaczki_1.fr3
  • Drukowany jest numer paczki, było ID
  • Dodano nazwę paczki w nagłówku wydruku
 • Zmiany w eksporcie do BESTI
  • Pomijanie pustych rekordów w Rb-27S i Rb-28S
  • Poprawione wydruki dla Rb-Z i Rb-N
  • Zaktualizowana struktura XML dla Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z
 • Do okna "Tabela rozrachunków wszystkich kont" dodano wydruki FastReport.NET
 • Dalsza rozbudowa opcji "Tabela rozrachunków". Cała opcja wykonana w .NET, można drukować przefiltrowany widok tabeli za pomocą FR.NET
 • dla sprawozdań Rb-27, Rb-27S, Rb-28 i Rb-28S dodano możliwość filtrowania obliczania pozycji wg kilku różnych kryteriów.
 • Inne możliwości to filtrowanie wg działu, rozdziału, paragrafu lub dowolnego wg konta budżetowego pasującego do podanego wzorca (wg zasad LIKE)
 • dodano możliwość tworzenia sprawozdań roboczych (testowych) z wyłączoną kontrolą numeru wersji sprawozdania
 • Korekta problemu pomijania niektórych pozycji przy eksporcie do XML
 • Nowa opcja "Budżet/Kontrola budżetu - Wydatki" - kontrola wydatków i zaangażowania wybranego budżetu w poszczególnych dniach
 • Nowa opcja w uprawnieniach użytkowników
 • Możliwość filtrowania danych w sprawozdaniach Rb-27S, Rb-28S przeniesiono z danych głównych sprawozdania do funkcji „Oblicz”. Zmiana pozwala na wielokrotne wywoływanie obliczania dla różnych zakresów danych.
 • Zniesiono blokadę utworzenia sprawozdania o tych samych danych identyfikacyjnych (dla tego samego okresu, jednostki i wersji sprawozdania). Pojawia się tylko ostrzeżenie.
 • Zmieniono sposób rejestrowania parametrów stałych w opcji „Funkcje \ Sprawozdania – Parametry stałe". Obecnie można wprowadzać różne parametry stałe (kod jednostki, gminy, itd.) w podziale na poszczególne jednostki. Dane bieżącej firmy bieżącej są reprezentowane przez jednostkę główną – pierwszą na liście (bez kodu). Podczas konwersji bazy parametry stałe zarejestrowane w poprzedni sposób zostaną przeniesione do jednostki głównej.
 • Do danych nagłówkowych sprawozdania wprowadzono możliwość wskazywania jednostki, której dotyczy dane sprawozdanie (np. podległej szkoły). Jeśli kod jednostki nie zostanie podany – przyjmowane są dane z jednostki głównej /bez kodu/. Do listy sprawozdań (grid) dodano nazwę jednostki i budżetu (jeśli te informacje są zbędne, np. firma nie ma podległych jednostek – można ukryć te kolumny i zapamiętać widok grida). Podczas eksportowania danych do plików XML wysyłane są parametry stałe (regon, nazwa jednostki, kody gminy, powiatu, itd.) z jednostki podanej w danych nagłówkowych sprawozdania, lub z danych jednostki głównej (dane firmy) – jeśli jednostka nie została podana.
 • W funkcji „Eksport” sprawozdania dodano możliwość modyfikowania proponowanej pliku tworzonego pliku XML. W tym celu należy zmodyfikować parametr „Nazwa pliku XML …” w opcji „Funkcje \ Sprawozdania – Definicje systemowe” – zakładka „Definicje systemowe dla sprawozdań typu …” dodając klauzule; {OZNACZENIE}, {JEDNOSTKA}, {OKRES}, {ROK} lub {BUDZET} (przykładowy nowy szablon nazwy pliku: „C:\SzarkFK_BeSTia_Rb-27s__{JEDNOSTKA}_{OKRES}_{ROK}_({BUDZET}).XML”)
 • Poprawiono wydruki sprawozdań Rb-27S, Rb-28S - teraz dane w stopkach (główny księgowy, telefon, przewodniczący) pobierane są danych zarejestrowanych w jednostkach (jeśli nie zostały indywidualnie wprowadzone w parametrach sprawozdania)
 • Paczka.csv może zawierać konto w postaci np. 501-1-2-[401-1]. W takim przypadku konto 401-1 zostanie zaksięgowane jako skojarzone konto rodzajowe zespołu "4"
 • Funkcja FKObrotySalda może zawierać konto w postaci np. 501-1-2-[401-1], wówczas obliczenia przeprowadzone są tylko dla kont skojarzonych z podaną "czwórką"
 • Poprawa księgowania powiązanych zapisów budżetowych (wg schematów) z jednostronnym księgowaniem w FK
 • Dodano nowy projekt wydruku dokumentu księgowego g_Dowody_PolecenieKsięgowania.fr3
 • Zmiana kontroli zapisów przed skasowaniem konta w Planie kont (problem w SQL 2005)
 • Zapis i edycja dokumentu w Paczce roboczej aktualizuje odpowiedni kod operacji w tabeli rozrachunków
 • W tabeli Kodów operacji (księgowych i budżetowych) przesunięto kolumnę ze Statusem na prawą stronę okna, co pozwoli na szybsze wybieranie kodów ze słownika podczas księgowania
 • Poprawiono odświeżanie list po skasowaniu Dokumentu lub dekretu w Paczce roboczej
 • Poprawa zapisów historii rozrachunków dla operacji "przywracania" pojedynczych rozrachunków
 • Nowa Funkcja FKSalda(rok,mc,typ,kod:Integer; konto:String): Currency; Funkcja oblicza salda konta rozrachunkowego analizując jego historię rozliczeń
  • mc - końcowy miesiąc obliczeń
  • typ = 1 Obroty Wn, 2=Saldo Wn (z historii), 3=Aktualne Saldo Wn
  • typ = 6,7,8 analogincznie dla strony Ma
  • kod = -1 dla wszystkich zapisów (kod operacji)
 • Dodano obsługę skojarzenia operacji budżetowej z zadaniem budżetowym. Skojarzenie trzeba włączyć w parametrach systemu, następnie należy wstawić skojarzone zadania w słowniku operacji budżetowych.
 • Po wykonaniu powyższego, automatyczne wstawianie zadania po wybraniu danej operacji budżetowej zadziała tylko podczas rejestrowania wydatku budżetowego.
 • Jeśli dana operacja budżetowa nie ma wpisanego skojarzonego zadania to będą działać pozostałe skojarzenia (konto klasyfikacji budżetowej <-> zadania budżetowa). Jeśli wybrana operacja budżetowa ma zarejestrowane zadanie b. to lista zadań (dla wydatku) będzie ograniczona do wskazanego jednego zadania b (powiązanie 1:1).
 • W Parametrach Systemu dodano "Konto pozabilansowe 980 dla automatycznych zapisów budżetowych"
 • W Paczce roboczej dodano opcję automatycznego księgowania pozabilansowego dla budżetu 998/980 z księgowaniem klasyfikacji budżetowej bieżącego dekretu. Opcja dostępna za pomocą klawiszy CTRL + V
 • W oknie Planu Wydatków dodano kolumnę Wydatek980, w której dostępne są sumy z automatycznego księgowania opisanego powyżej.
 • Do opcji automatycznego księgowania CTRL+V dodano kopiowanie zapisów Wydatek/Koszt (było tylko Wydatek)
 • W oknie dekretów budżetowych dodano kolumnę Wydatek980
 • Zmiany w oknie Kartoteka Rozrachunkowa (konta i kontrahenta)
  • Dodano opcję edycji pól: Data wystawienia, dokument, termin
  • Dodano nowe pola Uwagi
  • Dodano obsługę tabeli za pomocą podręcznego menu
 • Wyłączono pytanie i potwierdzanie przed automatycznym księgowaniem budżetu CTRL+V, w dekretach kopiowana jest treść bieżącego zapisu (było treść dokumentu)
 • Wyświetlanie Formatki z Realizacją Planu podczas ręcznego księgowania kont pozabilansowych z analitykami np. 998-1-2/980-1-2
 • Dodano kolumnę Realizacja Planu do kolejnych okien:
  • Dokument Budżetowy
  • Kartoteka Budżetowa
 • Nowa opcja Budżet/Zadania wg Paragrafów na dzień
 • Zmiany w oknie Stan Planu Budżetu na dzień:
  • dodano kolumny Realizacja Planu (PB980), Rozdział, Paragraf
 • W Uprawnieniach użytkownika nowe opcje ograniczające
 • Do dekretów CTRL+V dodano księgowanie z analitykami kont 998 i 980, analityka konta pobierana jest z bieżącej analityki Klasyfikacji budżetowej. Jeżeli nie ma takiego konta pozabilansowego z typem 8, to konto pobierane jest z Parametrów Systemu
 • W automatycznych dekretach Zaangażowania budżetu CTRL+Z treść kopiowana jest z bieżącego dekretu, było treść dowodu

GM

 • Zmiany w dekretach do FK
  • dodano tworzenie dekretów dokumentów magazynowych
  • dodano kreator wyboru poszczególnych opcji dekretowania
  • możliwość łączenia pliku wynikowego do FK, co umożliwia wykonanie dekretów w kilku przebiegach dla różnych przedziałów/parametrów
  • Zapis/odczyt definicji dekretów do pliku
 • Zmiany w oknie Materiały/Towary
  • zastosowano nowe komponenty dostępu do danych, co pozwoli znacznie przyspieszyć ładowanie tabeli
  • W oknie dialogowym (2 zakładka) można ustawić nową opcję "Ukryta", wtedy (domyślnie) taka kartoteka nie będzie ładowana. Można ustawić ładowanie wszystkich kartotek na pasku narzędziowym okna
 • W dekretach Raportów Kasowych i Bankowych do FK dodano pole "kodkb" (nr kasy/banku) dostępne z poziomu skryptów. Opcję można wykorzystać do warunkowego generowania kont w zależności od kasy. _PoleBazy('wynik', 'kodkb');
 • Kreator Faktur Proforma do Zamówień od odbiorców
 • Dodatki (plugin) .NET dostępne w wersji MOBILE
 • W oknie "Stany magazynowe na dzień" dodano kontrolę dostępu do cen ewidencyjnych użytkownika dla nowych kolumn
 • Zmiany w oknie Magazyn/Zbiorcze zestawienie dokumentów
  • Dodano obliczanie obrotów (stanu początkowego) z okresu poprzedniego
  • Dodano projekt wydruku FR uwzględniający stany początkowe
 • Dodano możliwość drukowania Faktur VAT z załącznikami zawierającymi aktualne salda do rozliczenia z kartoteki rozrachunków bieżącego kontrahenta. Dwa nowe projekty FR g_Faktury__faktura(Salda).fr3, g_Faktury__faktura_Brutto(Salda).fr3. Jeżeli użytkownik posiada własne projekty faktur, należy dodać załączniki wg załączonego wzoru i zmienić nazwę projektu, aby zawierała słowo "salda"

KE

 • Nowy typ składnika 99 – Całkowity koszt zakładu
 • Zapis i edycja "Nieobecności i Świadczeń" aktualizuje daty ważności w generowanych składnikach tymczasowych. Dzięki czemu można zarejestrować ciągłość zwolnienia na przełomie miesiąca (w dwóch częściach), a do listy roboczej zostaną pobrane tylko "ważne wg daty" pozycje.
 • W związku z możliwością (koniecznością) pozostawiania składników Tymczasowych do następnych miesięcy, wprowadzono kreator selektywnego kasowania Składników Tymczasowych
 • Poprawa zapisu ustawień w Parametrach systemu (wyłączenie Rejestrów VAT i Auto-Rekord)
 • W oknie Księga-Widok zapisów poprawiono wyświetlanie i grupowanie wg kolumny "Opis operacji"
 • W kreatorze importu faktur z GM dodano sortowanie faktur wg daty oraz ID, dzięki temu dokumenty będą sortowane wg kolejności rejestrowania w poszczególnych dniach
 • Dodano automatyczną konwersję baz danych (jeżeli zachodzi taka potrzeba) dla włączonej domyślnej firmy, gdy program nie otwiera okna z wyborem firmy
 • Poprawiono kasowanie dokumentów z KPiR (problem z rozrachunkami)

ST

 • Poprawiono wyliczanie danych w oknach „Wyposażenie na dzień” i „Środki trwałe na dzień”
 • Odblokowano wydruk w oknie „Wyposażenie na dzień”

KP

 • Obsługa Kart Pracy pracowników. Karty obliczamy podobnie jak listy płac, w ciągu miesiąca pracownik może mieć kilka list (kart). W szablonach definiujemy tylko te składniki, które mają być obliczane w kartach, pozostałe zostaną naliczone we właściwych listach płac
 • Nowe opcje związane z kartami płac
  • Słowniki/Szablony Kart Pracy
  • Listy/Karty Pracy robocze
  • Listy/Karty Pracy zaksięgowane
  • Projekty wydruków FR dla zbiorówek Kart Pracy
  • W oknie Listy Robocze pracownika dodano przycisk otwierający okno z naliczeniami Kart Pracy pracownika z bieżącego miesiąca. Lista zawiera wszystkie składniki lub tylko jeden podsumowany kod (jeżeli otwieramy listę z pozycji składnika), który został zsumowany z Kart Pracy
  • W definicji składnika dodano nową opcję "Sumowanie z Kart Pracy". Należy użyć dla składników np. godziny, płaca w poszczególnych Kartach. Nie używamy w składnikach pomocniczych np. Stawka zaszeregowania, aby nie zostały zsumowane na liście wynikowej
 • W oknie Lista Pracowników dodano przycisk "Edytor dokumentów bieżącego pracownika". Nowe okno otwiera zaawansowany Edytor Tekstów funkcjonalnie zgodny w swoim zakresie z MS Word. Edytor ma dostępne dane pracownika z wybranych zakresów
  • Dane Kadrowe z podstawowej kartoteki
  • Umowy o pracę (umowa, zmiany, rozwiązanie)
  • Dni z kalendarza bieżącego roku
  • Ostanie sumy wynagrodzenia Brutto
  • W zakładce Parametry Sz@rk udostępniono dane bieżącej Firmy oraz inne przydatne parametry oraz funkcje.
 • Za pomocą Edytora użytkownik nie posiadający wiedzy informatycznej ani znajomości generatora raportów, będzie mógł szybko utworzyć wiele różnych dokumentów i zaświadczeń dla pracowników mając bezpośredni dostęp do danych systemu. Wystarczy podstawowa znajomość edytora MS Word, dane wstawiamy poprzez zwykłe klikanie w określone pole z listy. Zapisany dokument jest szablonem, który pamięta połączenia z danymi Sz@rk. Dla kolejnego pracownika wystarczy załadować plik, a następnie wydrukować potrzebny dokument.
 • Edytor dokumentów pracownika może drukować wartości funkcji i skryptów C#, poprzednio w wydrukach były pomijane.
 • Przebudowa funkcji do otwarcia nowego roku, m.in. dodanie komunikatu z ostrzeżeniem jeśli nie wykonano aktualizacji stanu urlopów w roku poprzednim.
 • Okno "Wszystkie dane Rodziny" Dodanie filtrowania (czynny/zwolniony) oraz dodatkowych kolumn; grupa/komórka
 • "Wykaz Pracowników" - Dodanie wyświetlania nazw grup, komórek , stanowisk i jednostek
 • Okno dialogowe pracownika: Dodanie wyświetlania nazwy jednostki w danych słownikowych
 • Nowe okno – zbiorcze umowy o pracę
 • Historia danych wg list płac - Dodanie kolumn z nazwami grupy, stanowiska, komórki oraz „Całkowity koszt zakładu”
 • Otwarcie Nowego Roku - dodano kopiowanie tabel RCP/Lista Kalendarzy oraz RCP/Kalendarze wzorcowe
 • Nowy typ składnika 99 – Całkowity koszt zakładu
 • Zapis i edycja "Nieobecności i Świadczeń" aktualizuje daty ważności w generowanych składnikach tymczasowych. Dzięki czemu można zarejestrować ciągłość zwolnienia na przełomie miesiąca (w dwóch częściach), a do listy roboczej zostaną pobrane tylko "ważne wg daty" pozycje.
 • W związku z możliwością (koniecznością) pozostawiania składników Tymczasowych do następnych miesięcy, wprowadzono kreator selektywnego kasowania Składników Tymczasowych
 • Nowa opcja Funkcje/Jednostki Firmy
 • Do okna dialogowego "Nieobecności i Świadczeń" dodano pole "Miesiąc wypłaty". Wprowadzony miesiąc służy do określenia dat ważności automatycznie generowanych składników tymczasowych. Wykorzystujemy do "przesunięcia" rozliczenia na następny miesiąc.
 • W automatycznych składnikach tymczasowych ze zwolnień udostępniono edycję dat ważności (kwota jest zablokowana)
 • Nowe opcja Pracownicy/Szkolenia pracownika
 • Nowa opcja Menu/Raporty/Wykaz szkoleń pracowników (nowe uprawnienia dla użytkownika)
 • Dekrety do FK
  • Nowa struktura pliku Paczka.CSV (pola "Data_wplywu", "Fundusz")
  • Dodano opcję dekretowania kodu "Fundusz" dla dekretów budżetowych
  • Konto kosztów zespołu "5" można zadekretować w połączeniu z kosztami rodzajowymi zespołu "4", np. "501-01-02-[401-01]"