Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk 12.02.08 - Aktualizacja Systemu

2012-02-14

 • Definiowanie tabel kursowych. Numer tabeli kursowej dostępny w projektach wydruków faktur.
 • Wersje mobilne mogą pracować z dodatkami .NET dla konfiguracji Sz@rk Server z szyfrowanym protokołem danych.
 • W FastReport.NET udostępniono definiowanie własnych zapytań SQL do bieżącej bazy SQL (bieżącej firmy). Z oczywistych względów opcja niedostępna w wersjach Mobile.
 • Nowa opcja w programach: Pomoc/Blog TGSoft
 • Zmiana dot. sposobu wyświetlania eDeklaracji oczekujących na zweryfikowanie

KP

 • Nowy typ Składnika płacowego „Podstawa opodatkowania UZ”
 • W zestawieniu Wydruki/Obroty typy – Podatki dodano obliczenia dla Umów Zleceń. Zestawienie zawiera dwie grupy obliczeń:
  • Wynagrodzenia z Umów o pracę
  • Wynagrodzenia z Umów Zleceń
 • Podczas wykonywania obliczeń list roboczych dodano blokadę okna i możliwość przerwania obliczeń.

KE, FK

 • Poprawa otwierania zapisanych formularzy PIT5, PT5L

GM, CRM

 • Zamiana statusu Zamówienia od Odbiorcy wystawionego w programie GM (z pominięciem sklepu Internetowego)

GM

 • Zmiany w opcji Zamówienie Odbiorcy
  • Obliczenia wartości Brutto
  • Data wystawienia z dokładnością czasu
  • Sposób dostawy rejestrowany poprzez słownik
  • W oknie zapisu zamówienia dodano Koszt dostawy i Razem do zapłaty
  • Podczas tworzenia FVAT lub Proforma, sposób dostawy kopiowany jest do końcowego dokumentu sprzedaży
  • Okno kreatora przekształcania do FVAT i Proforma można rozszerzać (widać więcej szczegółów w tabeli pozycji)
  • Do w/w tabeli dodano podsumowanie dla kolumny Razem Wartość

CRM

 • Definiowanie Słowników Zamówień
 • Sposoby dostawy
 • Statusy

FK

 • Zmiany w oknie parametrów systemu.
 • Parametry dotyczące księgowania budżetu, zostały wydzielone do nowej zakładki.
 • Wprowadzono możliwość własnego zdefiniowania sposobu działania funkcji Cltr+Z (dodanie rekordu zaangażowania) oraz funkcji, Ctrl+V (dodanie rekordu wydatku pozabilansowego) podczas rejestrowania zapisów w paczce.
 • Okno do rejestrowania zapisów budżetowych zostało rozbudowane o możliwość wprowadzenia kwot do pola „Rozliczenie Budżetowe”, które będą uwzględniane podczas tworzenia sprawozdania Rb-27S i Rb-28S.
 • Podczas zamykania miesiąca prowadzona jest dodatkowa numeracja dziennika wg zapisów dokumentów. Numeracja ta zgodna jest z numerami pozycji w dokumencie księgowym, tzn. zapis księgowy posiadający jednocześnie stronę Wn i Ma jest reprezentowany przez jeden unikalny numer dziennika.
 • Dodano nową funkcję w programie „Wydruki -> Dziennik wg zapisów dokumentów”, prezentujący zaksięgowane dokumenty z nadanym numerem dziennika wg nowych, ww. zasad.
 • Dodano możliwość zarejestrowania zapisów budżetowych dotyczących wyłącznie rozliczeń budżetowych poprzez typ (klasyfikację)
 • Rozliczenie budżetowe – Dochód
 • Rozliczenie budżetowe – Wydatek
 • W oknach prezentujących zapisy budżetowe np. „Plan Budżetu”, „Kartoteka Budżetowa”, „Zapisy Budżetowe” itd. dodano kolumny; „Rozliczenie B.”, „Należności B.” lub „Zobowiązania B”, zawierające wprowadzone kwoty dotyczące rozliczeń budżetowych.
 • W funkcji „Zapisy Budżetowe” dodano możliwość filtrowania zapisów („Tylko rozliczenia budżetowe”) w których zarejestrowano rozliczenie budżetowe.
 • Zaktualizowano obliczanie kwot dla sprawozdania Rb-27S uwzględniając zarejestrowane rozliczenia budżetowe, w kolumnie „Należności pozostałe do zapłaty – Saldo Ogółem”. W Rb-27S uwzględniane są rozliczenia budżetowe zarejestrowane jako „Dochód”, „Wpływ”, „Dochód/Wpływ” lub „Rozliczenie budżetowe – Dochód”. Uwaga: kwoty te będą wykazywane tylko w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.
 • Zaktualizowano obliczanie kwot dla sprawozdania Rb-28S uwzględniając zarejestrowane rozliczenia budżetowe, w kolumnie „Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spr. - Ogółem”. W Rb-28S uwzględniane są rozliczenia budżetowe zarejestrowane jako „Wydatek”, „Koszt”, „Wydatek/Koszt” lub „Rozliczenie budżetowe – Wydatek”.
 • W opcji Funkcje/Rekonstrukcje zbiorów dodano punkt: Numerowanie dziennika wg zapisów. Opcję stosujemy do numerowania Dziennika z poprzednich lat wg nowego formatu.
 • Szczegółowy opis zmian modułu FK