Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji
Sz@rk KP 2012 kwiecień – aktualizacja

2012-04-20

I. Zmiany ogólnie

Podczas obliczania podstawy „Trzynastka/12” w oknie „Nieobecności - Świadczenia” dodano możliwość pominięcia nieprawidłowo uwzględnionej trzynastki z ubiegłego roku w przypadku gdy obie trzynastki (wypłacone w bieżącym i ubiegłym roku) są objęte zakresem ostatnich 12 miesięcy. Warunkiem pominięcia jest wskazanie kodu składnika trzynastki (typ=91) w parametrach systemu.

 • W funkcji do rejestrowania zwolnień „Nieobecności - Świadczenia” dodano możliwość obliczania podstawy do wynagrodzenia wg funkcji Delphi zdefiniowanej w parametrach systemu. Nowy sposób obliczania jest uwzględniany po zaznaczeniu opcji „Obliczaj podstawy wg skryptu”.
 • W oknie z zaksięgowanymi listami płac dodano kolumnę „Szablon” ” zawierającą informację jaki szablon został użyty do obliczenia listy. Ponadto, zamiast numeru użytkownika, który utworzył i zaksięgował listę, pokazywane jest jego nazwisko i imię.
 • W oknie „Harmonogram pracy” pracownika, dodano możliwość wprowadzenia własnych uwag do danego dnia (kolumna „Uwagi” w sekcji „Pozostałe”). Ponadto dodano możliwość wczytywania własnego układu kolumn przy uruchomieniu okna.
 • W oknie „Kartotek czasu pracy” pracownika w zakładce „2. Zbiorczo” dodano podgląd i możliwość edycji zarejestrowanych uwag do danego dnia w kalendarzu. Zarejestrowane uwagi są umieszczane na wydruku (są to te same uwagi, które zarejestrowano w oknie „Harmonogram pracy”).
 • W funkcji „Zbiorówki PIT” wstawiane jest nazwisko pracownika w kolumnie „Nazwa” jeśli dany rodzaj PIT-a dotyczy pracownika.
 • W licie płac zaksięgowanych w zakładce „2. Wykaz pracowników” dodano przycisk „Edycja” umożliwiający zmianę rachunku bankowego pracownika, wykorzystywanego do tworzenia przelewów. W przypadku wykrycia zmienionych numerów rachunków bankowych pracownika (w kartotece), funkcja informuje o tym i umożliwia zaktualizowanie zmienionych numerów rachunków bankowych pracownika (zapamiętanych w zaksięgowanej liście roboczej).
 • W listach roboczych, podczas rejestrowania sygnatury do przelewu oraz rachunku bankowego pracownika, program kontroluje i ostrzega przed wskazaniem rachunku bankowego (nr 1 lub 2) który nie został podany w kartotece pracownika.
 • W listach płac roboczych i zaksięgowanych dodano przycisk „Przelewy” – uruchamiający funkcję do drukowania wypełnionych blankietów przelewów.
 • Funkcja do tworzenia przelewów dla pracowników w listach roboczych i zaksięgowanych (przycisk „Banki”) została rozbudowana. Dodano, m.in.:
  • możliwość filtrowania przelewów wg wskazanego banku lub grupy banków (banki zarejestrowane w słowniku muszą mieć podane numery rozliczeniowe)
  • możliwość drukowania wypełnionych blankietów przelewów dla pracowników
 • Rozbudowano okno do rejestrowania banków w słowniku. Wprowadzono możliwość podania numeru rozliczeniowego banku (koniecznego do filtrowania przelewów w dla funkcji „Banki”)
 • W funkcji „Dekrety do FK” dodano możliwość podania własnej treści dokumentu.

II. Nowe możliwości obliczania podstawy dla zwolnienia

Rozbudowano funkcję używaną do obliczenia podstawy dla zwolnienia. Zmiany pozwalają uwzględnić sytuację, gdy w tej samej kartotece pracowników wprowadzone są wielokrotnie te same osoby dla różnych jednostek. Przypadki takie mają miejsce głownie w jednostkach oświatowych (nauczyciele zatrudnieni w wielu szkołach).

W powyższych przypadkach konieczne było wprowadzenie zmiany umożliwiającej obliczenie wysokości podstawy dla każdego z poprzednich miesięcy na podstawie skryptu Delphi samodzielnie definiowalnego przez użytkownika systemu. Skrypt obliczający podstawę dla zwolnienia definiuje się parametrach systemu – rysunek poniżej.

Rysunek 1. Przykład funkcji służącej do obliczenia podstawy dla zwolnienia

a) Obliczanie podstaw miesięcznych

Po zdefiniowaniu skryptu obliczającego podstawy w parametrach systemu, możliwe będzie przeliczenie podstaw dla zwolnienia na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych. Nowy sposób obliczania podstawy będzie uwzględniany po włączeniu opcji „Obliczaj podstawy wg skryptu” podczas rejestrowania zwolnienia.

Uwaga, jeśli nowa opcja nie zostanie włączona, obliczenia będą się wykonywać wg wcześniejszych zasad.

Poniżej przykład z włączonym obliczaniem wg skryptu.

Rysunek 2. Przeliczanie podstaw dla zwolnienia wg skryptu Delphi

W treści funkcji Delphi służącej do obliczania podstaw dla zwolnienia można korzystać m.in. z opisanych poniżej funkcji, które zostały przygotowane dla tego wariantu obliczania podstawy do zwolnienia.

 • _SumObroty(kodOd, kodDo, aKPJG); Sumowanie wartości dla wskazanego zakresu składników płacowych.
 • _SumObrotyMcR(kodOd, kodDo, aKPJG); j.w. dla miesiąca rozliczeniowego
 • _IleKart(aKPJG); Podaje ilość pracowników znajdujących się na listach płac w danym miesiącu, zgodnych z podanym wzorcem szukania, np. „PJG”
 • _IleKartMcR(aKPJG); j.w. dla miesiąca rozliczeniowego

Wymaganymi parametrami dla funkcji _SumObroty() i _SumObrotyMcR() są:

 • kodOd Początkowy kod składnika płacowego dla sumowania w bieżącym miesiącu
 • kodDo Końcowy kod składnika płacowego dla sumowania, jeśli kodDo=0 to przyjęty będzie kod początkowy - w rezultacie sumowanie będzie dotyczyć jednego składnika.
 • aKPJG Parametr znakowy, wskazujący dla jakiego zakresu ma działać sumowanie wartości, dopuszczalne są następujące znaki:
  • Pesel
  • Jednostka
  • Grupa
  • Kod osoby

Przykładowe wartości: „K” - sumowanie wg kodu osoby; „PJ” – sumowanie wg Pesel + Jednostka; „PJG” – sumowanie wg Pesel + Jednostka + Grupa

Podsumowując, jeśli podczas obliczania podstaw dla zwolnienia włączona zostanie opcja „Obliczaj podstawy wg skryptu” program obliczając podstawy dla danego miesiąca wstecz (-6 lub -12 miesięcy) wykona zdefiniowany skrypt w parametrach systemu, osobno dla każdego z wcześniejszych miesięcy.

Przykładowo, funkcja _SumObrotyMcR(300, 302, ‘PJG’) obliczy sumę składników 300, 301 i 302 dla danego miesiąca rozliczeniowego, dla wszystkich pracowników którzy mają ten sam pesel, jednostkę i grupę jak bieżąca osoba dla której rejestrowane jest zwolnienie.

Parametr ‘PJG’ pozwala uwzględnić składniki płacowe tego pracownika występujące pod innymi kodami osoby w bazie danych. Podanie „K” (lub „”) uwzględni wyłącznie dane tego pracownika zgodne z jego kodem osoby.

Podanie ‘PJ’ spowoduje uwzględnianie danych wg Pesel + Jednostka, grupa nie będzie sprawdzana. Możliwe jest także użycie samego ‘P’ lub ‘PG’.

Funkcja _IleKart(‘PJG’) zwraca ilość znalezionych kodów osób w zaksięgowanych listach płac dla danego miesiąca, zgodnych z peselem, jednostką i grupą bieżącego pracownika dla którego wyliczana jest podstawa dla zwolnienia. Funkcja pozwala na ustalenie dla ilu osób w kartotece pracowników w danym miesiącu wyliczono listy płac. Użycie tej funkcji ma sens przy wyliczaniu podstaw dla zakładów w których te same osoby są zarejestrowane wielokrotnie w kartotece pracowników (dla różnych jednostek).

a) Obliczanie podstawy „Trzynastka/12”

W obecnej wersji prowadzono również zmianę podczas obliczania podstawy „Trzynastka/12” pozwalającą unikać włączania do tej wartości kwoty trzynastki wypłaconej w ubiegłym roku. Do takich sytuacji może dojść (w szczególnych przypadkach) gdy trzynastka z bieżącego roku została już wypłacona, a jednocześnie trzynastka wypłacona w ubiegłym roku jest objęta zakresem ostatnich dwunastu miesięcy (przy obliczaniu podstawy do zwolnienia).

Przykład wystąpienia ww. sytuacji; trzynastka z ubiegłego roku została wypłacona w maju ub. roku, trzynastka z bieżącego roku w marcu br., a wyliczana podstawa dla zwolnienia dotyczy kwietnia br.

Aby uniknąć błędnego zaliczenia do pola „Trzynastka/12” obu trzynastek (z bieżącego i poprzedniego roku) należy wskazać w parametrach systemu kody składników płacowych używane w programie do naliczania trzynastek (składniki te mają typ=91).

Uwaga, jeśli składniki płacowe trzynastek nie zostaną wskazane w parametrach systemu, wyliczanie podstawy „Trzynastka/12” będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach.

Rysunek 3. Wskazywanie składników płacowych trzynastki dla obliczania podstawy zwolnienia

III. Możliwość rejestrowania własnych uwag do poszczególnych dni w kalendarzu. Uwagi można wprowadzić bezpośrednio w kalendarzu pracownika lub oknie „Kartoteka czasu pracy” w zakładce „2.Zbiorczo”, prezentuje to poniższy rysunek.

Rysunek 4. Rejestrowanie własnych uwag w kalendarzu

Rysunek 5. Rejestrowanie uwag w kartotece czasu pracy - zakładka "Zbiorczo"

Uwagi w kartotece czasu pracy i w kalendarzu są wspólne – zmiana treści uwag w kalendarzu wpływa na treść uwag w kartotece czasu pracy.

Wprowadzone uwagi są uwzględniane na wydruku dostępnym z opcji „Kartoteka czasu pracy”.

Rysunek 6. Przykład wydruku kalendarza z uwagami

IV. Rozbudowa funkcji do tworzenia przelewów dla pracowników.

W nowej wersji programu rozbudowano funkcję do tworzenia przelewów dla pracowników, m.in. dodano możliwość filtrowania przelewów tylko do jednego – wskazanego banku (lub banków należących do tej samej centrali banku). Możliwość filtrowania przelewów jest szczególnie użyteczna podczas tworzenia pliku tekstowego z przelewami wg formatu wymaganego przez konkretny bank.

Aby skorzystać z nowych możliwości filtrowania, należy uzupełnić istniejący słownik banków podając ich numery rozliczeniowe (numer rozliczeniowy banku można odczytać z numeru rachunku bankowego pracownika). Filtrowanie przelewów odbywa się poprzez porównanie początkowej części numeru rachunku bankowego pracowników (8 cyfr począwszy od 3-ciej) z numerem rozliczeniowym wskazanego banku lub 3-cyfrowym numerem jego grupy.

Rysunek 7. Filtrowanie przelewów wg wskazanego banku

W powyższym przykładzie widoczny jest przykład włączonego filtrowania przelewów wg banku „PeKaO S.A.” – w tej sytuacji rezultat filtrowania będzie zależał od wybranego sposobu filtrowania, co prezentuje poniższy rysunek.

Rysunek 8. Wybór sposobu filtrowania przelewów

Po wybraniu „Wybieraj tylko Banki należące do tej grupy” program będzie porównywał trzycyfrowy numer centrali banku a nie pełny numer rozliczeniowy danego banku.

Oprócz zmian dotyczących filtrowania, dodano możliwość drukowania wypełnionych blankietów przelewów wg standardowego wzoru, prezentuje to poniższy rysunek.

Rysunek 9. Przykład wydruku wypełnionego blankietu przelewu.

V. Możliwość aktualizacji numeru rachunku bankowego pracownika w zaksięgowanych listach płac.

Podczas wstawiania osoby (pracownika) do listy płac program zapamiętuje jego aktualne numery rachunków bankowych, wraz ze wskazaniem na który z dostępnych rachunków wykonany będzie przelew. Zapamiętanie tych danych (aktualnych rachunków bankowych pracownika) jest realizowane w celu zapewnienia niezmienności danych od momentu zaksięgowania listy płac. Do tej pory, po zaksięgowaniu listy płac nie było już możliwości zmiany tych danych.

Zdarzały się jednak sytuacje gdy pracownik informował o zmianie rachunku bankowego już po zaksięgowaniu listy, ale jeszcze przed utworzeniem przelewów. Aby umożliwić aktualizację numerów rachunków bankowych pracownika w zaksięgowanych listach płac, wprowadzono możliwość zmiany/aktualizacji numerów rachunków z poziomu otwartej – zaksięgowanej listy płac.

Poniższy rysunek zawiera przykład sytuacji opisanej powyżej (zmiana rachunku bankowego po zaksięgowaniu listy). Obecnie, program wykrywa automatycznie taką zmianę i daje możliwość wykonania automatycznej aktualizacji numerów rachunków bankowych pracownika w bieżącej liście płac.

W oknie edycji rachunku i sygnatury udostępniono także przycisk pokazujący aktualne i zapamiętane numery rachunków bankowych bieżącego pracownika (dla informacji).

Rysunek 10. Przykład aktualizacji rachunków bankowych pracownika w liście zaksięgowanej

W powyższej sytuacji, po włączeniu opcji „Aktualizuj” oraz naciśnięciu „Zapisz” utrwalone numery rachunków bankowych danego pracownika zostaną zastąpione aktualnymi danymi z kartoteki pracownika.